لغات مشابه
infusible : آب نشو , گداخته نشدني

ingenious : نکته پرداز , نکته دان

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: