لغات مشابه
ingest : داخل معده کردن , درهيختن , در هيختن

ingestion : درهنج , فرو بري

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: