لغات مشابه
inhabitants : سکنه

inhabited : معموره

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: