لغات مشابه
inheritable : قابل انتقال , ميراث بردني , موروثي

inheritance : ميراث بري , وراثت , ارث , ميراث , توارث , مرده ريگ , ارث بري

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: