لغات مشابه
inhibiter : مانع شونده , جلوگيري کننده

inhibitor : مانع شونده , جلوگيري کننده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: