لغات مشابه
inhibitor : مانع شونده , جلوگيري کننده

inhospitable : غريب ننواز

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: