لغات مشابه
inhumanity : غيرانساني بودن , نامردمي

inimical : دشمنانه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: