لغات مشابه
injure : مجروح کردن , صدمه زدن , زخمي کردن , آسيب زدن , ايراد جرح کردن , ناقص کردن

injured : مصدوم , آسيب ديده , زخمناک , گزند يافتن

injuried : مظلوم

injurious : مضر

injury : للطمه , گزند , صدمه , آسيب ديدگي , آزار , خلل , جراحت

injustice : بي عدالتي , بي انصافي , حيف , بغي , حق کشي

injustices : مظالم

ink : مرکب زدن , جوهر , استامپ

ink eraser : مرکب پاک کن

ink erasing : مرکب پاک کن

ink pad : مرکب زن

inkle : قيطان کتاني , نوار کتاني

inkling : کورهخبر

inkstand : دوات , آمه

inkwell : جوهر دان , مرکبدان

inky : جوهري , مرکبي

inlaid work : خاتم کاري

inland : درون مرزي , درون کشور

inlarge : درشت کردن

inlay : گوهر نشان کردن , خاتم کاري کردن

inlayer : خاتم کار

inlayings with gems : ترصيع

inlet : شاخابه , خور

inlination : ميل

inmate : اهل بيت

inn : سراي , مسافر خانه , مسافرخانه , رباط , مهمان خانه

inn keeper : مهمانخانهدار

innards : قسمتهاي داخلي

innate : فطري , درون زاد

inner : داخله , باطني , تويي , دروني

inner directed : درون گراي

inner folds : لابلا

inner parts : اندرونه , بطون

innermost : داخلي ترين

innholder : مهمانخانه دار

innkeeper : صاحب مسافرخانه

innocence : برائت , معصوميت , بيگناهي , بي تقصيري

innocent : معصوم , منزه , بيگناه , بي گناه , بي تقصير , روسفيد

innovate : بدعت گذاردن , چيزتازه آوردن , نو آوري کردن

innovated : نوآيين

innovation : بدعتکاري , نوآورده , نو آوري , ابتکار , بدعت , ابداع , نوآوري

Innovative : ابتکاری

Innovative : ابتکاری

innovative : نوآورد , با ابتکار , ابتکاري

innovatively : مبتکراً

innovator : نو آور , نوآيين , بدعتکار , بدعت گذار , نوآورد

innovatory : بدعت اميز

innoxious : بى گزند،بى ازار،بى ضر ر

innoxiousness : بى گزندى ،بى ضر رى

inns of chancery : عمارتى در لندن که بيشتر شاگردانش حقوق در ان زندگى مى کردند

inns of court : کانون چهار انجمن قانونى در لندن که حق دارندمردم را اجازه وکالت بدهند

innuendo : تلويحا اشاره

innuit : اسکيموهاى امريکا

innumberable : مانند مور و ملخ

innumerability : بيشمارى

innumerable : غيرقابل شمارش

innumerably : بطور بيشمار

innumerous : بى شمار،متعدد

innutrition : عدم تغذيه

innutritious : غير مغذي

innyard : حياط مسافرخانه

inobedience : نافرمانى ،سرپيچى ،سرکشى ،تمرد

inobservance : عدم رعايت

inobservance of a law : عدم رعايت قانون ،بى اعتنائى بقانون

inobservant : بى دقت ،بى اعتناء

inobtrusive : محجوب

inoccupation : بيکارى ،بى شغلى

inoculable : تلقيح پذير،قابل تلقيح

inoculant : ماده تلقيحي

inocular : در گوشه چشم واقع شده

inocular antennae : شاخک هاى گوشه چشم

inoculate : مايه کوبي کردن

inoculation : مايه کوبي , تلقيح

inoculation of vaccine : ابله کوبى

inoculative : تلقيحى ،تلقيح کننده

inoculator : تلقيح کننده ،مايه کوب

inoculator of vaccine : ابله کوب

inoculum : ماده اى که براى مايه کوبى و تلقيح بکار ميرود( مثل باکترى و غيره)

inodorous : بى بو

inoffensive : بدون زنندگي

inoffensively : بى انکه زننده باشد،يا ازارى برساند

inoffensiveness : بيضررى ،بى ازارى

inofficial : غيررسمى ،بدون اجازه

inofficious : خارج ازوظيفه اخلاقى يا طبيعى ،وظيفه نشناس ،بى وظيفه ،بى کار،غير نافذ

inoma : اماس ليفى ،ورم ليف

inone : بهم پيوستن ،يک کردن

inoperable : عملناپذير , بکار نيداختني , غيرداير

inoperative : غير موثر , غير عملي , غيرداير , ناداير , غيرقابل استفاده

inoperative contract : قانون ـ فقه : عقد غير نافذ

inoperative time : زمان بدون کارى - علوم نظامى : زمان کسر خدمت

inoperculate : بدون دريچه ،جانور بدون سرپوش ،يکى از شکم پايان هوازى

inopinate : انتظار نداشته ،غير مترقب ،بقکر نيامده

inopportune : نابهنگام , نابجا , بي مورد

inopportunely : (بطور ) نابهنگام ،بى موقع

inopportuneness : بي موردي

inopportunity : نابهنگامى ،بى جايى ،عدم مناسبت

inopulent : بى چيز،بى نوا

inorder to : براى اينکه ،به خاطر اينکه - علوم نظامى : براى

inordinacy : زياده روى ،افراط،بى اعتدالى ،زيادى ،بى اندازگى

inordinate : غير معتدل , مفرط

inordinately : بى اندازه ،بيش از حد

inordinateness : زياده روى ،افراط،زيادى ،بى اندازگى ،بى اعتدالى

inorganic : غير آلي

inorganic acid : اسيد معدنى - شيمى : اسيد غير الى

inorganic base : باز معدنى - شيمى : باز غير الى

inorganic chemistry : شيمى : شيمى الى

inorganic materials : معمارى : مواد غيرالى

inorganic polymer : شيمى : بسپار معدنى

inorganic silt : معمارى : لاى غيرالى

inorganization : بى سازمانى

inornate : بى ارايش ،بى اب و رنگ

inosculate : درهم باز شدن , بهم پيوستن , سردرهم آوردن

inosculation : پيوند رگ ها،رگ پيوند،بهم پيوستگى ،اتصال

inositol : شيمى : اينوزيتول

inotropic : موجب انقباض ماهيچه

inoxidize : از سوزش باز داشتن ،از احتراق باز داشتن ،از زنگ زدن بازداشتن

inpatient : بيمار بستري

inphase : (در برق)هم فاز

inposition : مستقر در موضع - علوم نظامى : به موضع رفتن

inpour : بدرون ريختن ،تراوش کردن(بدرون)

inpouring : تو ريزى ،ريزش ،بسوى درون

inprocess : هنگام کار،در حين کار - علوم نظامى : در جريان قرار دادن

inpropria persona : شخصا

input : درون گذاشت

input admittance of the tube : علوم مهندسى : مقدار هدايت اوليه لامپ

input area : کامپيوتر : ناحيه ورودى

input card : علوم مهندسى : کارت ورودى

input characteristic : علوم مهندسى : منحنى مشخصه ورودى

input control : علوم مهندسى : کنترل ورودى

input control program : علوم مهندسى : برنامه کنترل ورودى

input coordinate : علوم مهندسى : مختصات اوليه

input coupling loop : علوم مهندسى : حلقه پيوست ورودى

input data translator : علوم مهندسى : مترجم داده هاى اوليه

input device : کامپيوتر : دستگاه ورودى

input energizing quantity : علوم مهندسى : اندازه تحريک ورودى

input field : کامپيوتر : ميدان ورودى

input gap : علوم مهندسى : فاصله اوليه

input job queue : کامپيوتر : صف برنامه ورودى

input job stream : کامپيوتر : مسيل برنامه ورودى

input limiter : علوم مهندسى : محدود کننده ورودى

input media : کامپيوتر : رسانه ورودى

input noise voltage : علوم مهندسى : ولتاژ پارازيت اوليه

input output : کامپيوتر : ورودى خروجى

input pair of terminals : علوم مهندسى : زوج ترمينالهاى اوليه

input programme : علوم مهندسى : برنامه ورودى

input queue : کامپيوتر : صف ورودى

input register : علوم مهندسى : ثبات ورودى

input selector switch : علوم مهندسى : سوئيچ سلکتور ورودى

input socket : علوم مهندسى : ساکت اوليه

input time : علوم مهندسى : زمان اوليه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

ترجمه مقاله تآثیر تنش شوری بر جوانه زنی و خواص جوانه در ارقام زراعی كلزا Effect of Salinity Stress on Germination and Seedling Properties inCanola C
تحقیق مختصری از زندگی نامه شاعران
تحقیق زندگی نامه و اشعار مهدی اخوان ثالث
مقاله نگاهی اجمالی به روند انجام وظیفه طنز در نمایش
مقاله هنر گرافیک در یک نگاه کلی
جوشکاری پلاسما Plasma Arc Welding
خلاصه داستان لیلی و مجنون
پروژه کامل در مورد چرخ دنده
مقاله درباره مفهوم رهبری
تحقیق درباره مرثیه و انواع آن
تحقیق درباره مولانا جلال الدین محمد مولوی
مقاله درباره مولوی و مفهوم سایه هما در غزلیاتش
پروژه با عنوان پدیده ترک در جوش Weld Crack
جوشکاری آرگون یا تیگ Tig Welding
مقاله هنر نمایش وشبیه
پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی
پاورپوینت بررسی مسجد در اقلیم های مختلف
دوره آموزش پمپ و کاربردهای آن فرمت قابل ویرایش
دوره آموزشی پمپ فرمت pdf