لغات مشابه
insolvent : معسر

insolvent law : قانون درماندگى ،قانون اعسار

insomnia : بيخوابي , مرض بيخوابي , بدخوابي

insomniac : بدخواب , بي خواب

insomnious : بيخواب ،دچار بيخوابى

insomuch : ازبسکه

insomuch as : باندازه اى که ،ازبسکه ،چونکه

insomuch that : باندازه اى که ،از بسکه

insouciance : سهل انگاري , لاابالي گري

insouciant : بى پروا،بى قيد

insoul : داراي روح کردن

inspan : در زير يوغ اوردن ،جفت کردن

inspeak : با سخن فهماندن

inspect : تحت بررسي قرار دادن , وارسي کردن , تفتيش کردن , سرکشي کردن , بازرسي کردن , سر کشيدن , بازبين کردن

inspection : تفتيش , کنترل , وارسي , بازرسي , بررسي , معاينه

inspection hole : معمارى : روزنه بازبينى

inspection lamp : علوم مهندسى : لامپ کنترل

inspection shaft : معمارى : ميله بازديد

inspection test : علوم مهندسى : ازمايش کار

inspection well : معمارى : چاه بازديد

inspectional : مربوط به بازرسى ،نظرى ،ديدنى

inspective : وابسته به تفتيش و بازرسى

inspector : بازرس , بازپرس , بازبيني کننده , مفتش

inspectoral : وابسته به بازرس ها

inspectorate : هئيت بازرسان ،رسد بانى ،بخشى که بدست رسدبانى سپرده شده باشد

inspectorial : تفتيشى ،وابسته بوظيفه بازرس

inspectorship : بازرسى ،سمت بازرس ،رسدبانى

insphere : دور گرفتن

inspirable : قابل تنفس ،الهام شدنى

inspiration : وحي , سروش , الهام

inspirational : سروشي , الهاما

inspirationist : کسيکه کتاب مقدس را الهام خدابا وحى ميداند

inspirator : الهام دهنده

inspiratory : تنفسى

inspire : الهام کردن , دم فرو بردن , الهام بخشيدن , ملهم کردن

inspired : الهامي , ملهم

inspired books : کتابهاى الهام شده( يا اسمانى)

inspiring : اميدبخش

inspirit : (م.م ).روح دادن( به)،جان دادن( به)،تشويق کردن ،بر سر غيرت اوردن ،تحريک کردن

inspiriting : روح بخش ،تشويق کننده

inspissate : کلفت کردن ،سفت کردن

inspissated juice : رب

inspissation : غليظ سازى ،قوام اورى ،سفتى ،قوام ،غلظت

instability : بي ثباتي , نااستواري , ناپايداري , تزلزل

instability constant : شيمى : ثابت ناپايدارى

instable : بي اطمينان , متلون , بي ثبات , متلونالمزاج , بي استحکام , نااستوار , متزلزل

instal : )install(کار گذاشتن ،نصب کردن ،منصوب نمودن

install : کار گذاشتن , نصب شدن , کار گذاردن , نصب کردن

installasion switch : علوم مهندسى : کليد برق

installation : نصب

installation dimension : علوم مهندسى : اندازه نصب

installation of an engine : کار گذارى يا نصب ماشين

installation plan : علوم مهندسى : نقشه ى نصب

installation progarm : کامپيوتر : برنامه نصب

installation property book : علوم نظامى : دفتر دارايى قسمت يا يکان

installation time : مدت نصب

installer : سوار کننده

installment : عليالحساب , تقسيط , قسط

installment payment : قانون ـ فقه : پرداخت قسطى

installment plan : پرداخت اقساطي

installment purchase : خريد قسطي , خريد به اقساط

instalment of rent : قانون ـ فقه : اقساط مال الاجاره

instalments : اقساط

instance : وهله

instances have occurred that : مواردى پيش امده است

instancy : فوريت ،ضرورت

instansigent : راضى نشو،سخت گير در سياست ،ناموافق ،ناسازگار،غير متراضى

instant : ماه کنوني , لحضه

instant print : کامپيوتر : چاپ انى

instant start lamp : علوم مهندسى : لامپ با راه اندازى در حالت سرد

instantaneity : انيت ،فوريت

instantaneous acceleration : علوم مهندسى : شتاب لحظه اى

instantaneous acoustic intensity : علوم مهندسى : شدت صوت لحظه اى

instantaneous center of rotation : علوم مهندسى : مرکز دوران لحظه اى

instantaneous current : علوم مهندسى : جريان لحظه اى

instantaneous elastic deformation : عمران : تغيير شکل ارتجاعى لحظه اى

instantaneous luminous intensity : علوم مهندسى : شدت نور لحظه اى

instantaneous photograph : عکس فورى

instantaneous power : علوم مهندسى : توان لحظه اى

instantaneous readout : علوم هوايى : سيستمى بدون تاخير بين گيرنده کميت موردنظر و نشاندهنده ان

instantaneously : فورا"،انا"

instantantly : آني

instanter : فورى

instantiate : معرفى کردن بوسيله کنسرت

instantly : آنا , در دم

instar : (ج.ش ).حشره پروانه يا بندپايى در مراحل مختلف رشد خود،مرحله ،دوره

instarred with gems : گوهر نشان

instate : گماشتن ،برقرار کردن ،منصوب نمودن ،گذاردن

instatu quo : بحالت پيشين ،در همان حال

instauration : نوسازى ،تعمير،احياء،تجديد بنا

instaurator : تجديد کننده ،بنياد گذار،بانى ،موسس

instead : بجاي

instead of : به جاي اينکه , به جاي , بعوض , ازاء , در ازاء

instenifier electrode : علوم مهندسى : الکترود تشديدکننده

instep : پشت پا،پاشنه جوراب يا کفش ،رويه ،اغاز

insti(l)ment : ريزش تدريجى ،تلقين تدريجى

instigation : تحريک

instil : )instill(چکاندن ،چکه چکه ريختن ،کم کم تزريق کردن ،اهسته القاء کردن ،کم کم فهماندن

instil doubts : شبهه دار کردن

instil(l) : چکاندن ،چکه چکه ريختن ،کم کم تزريق کردن ،کم کم فهماندن ،کم کم تلقين کردن

instill : )instil(چکاندن ،چکه چکه ريختن ،کم کم تزريق کردن ،اهسته القاء کردن ،کم کم فهماندن

instillation : ريزش تدريجى

instilment : ريزش و تلقين تدريجى

instinct : غريزه , شعور حيواني , فراست , شعور

instinct with force : داراى زور،نيرو يافته

instinct with life : روح يافته ،جاندار

instinctive : غريزي

instinctive shooting : ورزش : هدفگيرى بدون کمک وسايل ديد

instinctively : به غريزه ،بطور غيرارادى ،خودبخود

instincts : مشاعر

instinctual : روانشناسى : غريزى

institute : بنياد نهادن , بنياد گذاشتن , بنداد , بنگاه فرهنگي , انستيتو

institute for : کامپيوتر : certification of computer professionalsموسسه تاييد متخصص

institute of electrical and : کامپيوتر : electronics engineers computer societyانجمن کامپيوترى مهندسين برق و الکترونيک

institute of materials management : بازرگانى : موسسه مديريت مواد

institute of purchasing and supply : بازرگانى : موسسه خريد و عرضه

institute of technology : علوم مهندسى : انستيتو تکنولوژى

institution : بنگاه , موسسه

institutional factors : بازرگانى : عوامل نهادى

institutional reforms : بازرگانى : اصلاحات نهادى

institutional structure : بازرگانى : ساختار نهادى

institutionalize : رسمي کردن , مهادين کردن , نهادينه کردن

institutionalized : نهادين

institutionalized children : روانشناسى : کودکان پناهگاهى

institutive : تاسيسى ،تاسيس شده ،تاسيس کننده ،بنگاهى

institutor : بنيادگذار،موسس

instrctor ship : اموزگارى ،شاقى

instruct : آموزاندن , تعليم دادن , آموختن به , آموختن

instruction : دستورالعمل , آموزش , دستور , تعليم , تدريس , درس , دستورگان

instruction control unit : کامپيوتر : واحد کنترل دستورالعمل

instruction drawings : عمران : نقشه هاى تفضيلى اجرائى

instruction for assembly : علوم مهندسى : مقررات نصب

instruction foramt : کامپيوتر : قالب دستورالعمل

instruction length : کامپيوتر : طول دستورالعمل

instruction lookahead : کامپيوتر : پيش بينى دستورالعمل

instruction material : علوم مهندسى : مواد درسى

instruction mix : کامپيوتر : اختلاط دستورالعمل

instruction pipeline : کامپيوتر : کانال اطلاعات

instruction register : کامپيوتر : ثبات دستورالعمل

instruction repertoire : کامپيوتر : موجودى دستورالعمل

instruction set : کامپيوتر : مجموعه دستورالعمل

instruction time : کامپيوتر : زمان دستورالعمل

instruction word : کامپيوتر : کلمه دستورالعمل

instructional : آموزگاري

instructional computing : کامپيوتر : فرايند اموزشى تدريس مراحل گوناگون علم کامپيوتر و پردازش داده به افراد

instructional material : روانشناسى : مواد اموزشى

instructional method : روانشناسى : روش اموزشى

instructional program : روانشناسى : برنامه اموزشى

instructional technology : روانشناسى : تکنولوژى اموزشى

instructive : ياد دهنده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1