لغات مشابه
intake area : معمارى : منطقه ابگير

intake chamber : علوم مهندسى : محفظه ورودى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: