لغات مشابه
integrity : تماميت

integument : پوست ،جلد،پوشش دار کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: