لغات مشابه
intelligence office : دفتر راهنمايى ،دفتر اطلاعات

intelligence quotient : عددى که هوش و زيرکى شخص را نشان ميدهد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: