لغات مشابه
interaction : عمل متقابل , اثر متقابل

interaction curve : معمارى : خم کنش متقابل

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: