لغات مشابه
interactive query : کامپيوتر : پرس و جو محاوره اى

interactive system : کامپيوتر : سيستم فعل و انفعالى

interactive videodisk : کامپيوتر : ويدئوديسک محاوره اى

interagency : ميانجى گرى ،وساطت

interagent : ميانجى ،واسطه

interamnian : واقع در ميان دو رودخانه

interative : کامپيوتر : تکرارى

interative algorithm : کامپيوتر : الگوريتم تکرارى

interative process : کامپيوتر : فرايند تکرارى

interatomic spacing : شيمى : فاصله بين اتمى

interaxal : واقع در ميان دو کوه ،محور

interaxillary : واقع در ميان بغل هاى برگها

interband : علوم مهندسى : باند ميانى

interband recombination : علوم مهندسى : ترکيب مجدد باند ميانى

interband telegraphy : علوم مهندسى : تلگراف باند ميانى

interband transition : علوم مهندسى : انتقال باند - باند

interbedded : خوابيده در ميان چينه ها

interblend : در هم اميختن ،اميختن

interbrain : روانشناسى : مغز ميانين

interbreed : اصلاح نژاد کردن

intercage bond : شيمى : پيوند بين قفسى

intercalary : اندر جاه ،زائد،اضافى ،افزوده ،کبيسه ،مندرج

intercalate : جا دادن

intercalated strata : چينه هايى که ازروى بى ترتيبى در ميان چينه هاى ديگرقرارگرفته باشند

intercalation : روانشناسى : واژه افزايى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 510 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 510 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/16c3b761ab7d13ea9390999ae37c0420bc93907a', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"LwQAvs3dJK0r4Y5coExMaaCVfkYPnuZRrqdXnHWc";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:23:"interactive programming";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:65:"کامپيوتر : برنامه سازى فعل و انفعالى";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:42:"http://zooya.ir/?w=interactive-programming";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537862298;s:1:"c";i:1537862298;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/16c3b761ab7d13ea9390999ae37c0420bc93907a', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"LwQAvs3dJK0r4Y5coExMaaCVfkYPnuZRrqdXnHWc";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:23:"interactive programming";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:65:"کامپيوتر : برنامه سازى فعل و انفعالى";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:42:"http://zooya.ir/?w=interactive-programming";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537862298;s:1:"c";i:1537862298;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/16c3b761ab7d13ea9390999ae37c0420bc93907a', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"LwQAvs3dJK0r4Y5coExMaaCVfkYPnuZRrqdXnHWc";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:23:"interactive programming";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:65:"کامپيوتر : برنامه سازى فعل و انفعالى";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:42:"http://zooya.ir/?w=interactive-programming";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537862298;s:1:"c";i:1537862298;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('16c3b761ab7d13ea9390999ae37c0420bc93907a', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"LwQAvs3dJK0r4Y5coExMaaCVfkYPnuZRrqdXnHWc";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:23:"interactive programming";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:65:"کامپيوتر : برنامه سازى فعل و انفعالى";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:42:"http://zooya.ir/?w=interactive-programming";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537862298;s:1:"c";i:1537862298;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58