لغات مشابه
intercolonial : معمول در ميان مستعمرات

intercolumnar : واقع در ميان دو ستون

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: