لغات مشابه
interference : فضولي , تداخل , فضول , مداخله , دخل و تصرف , دخالت

interference area : علوم مهندسى : ناحيه ى تداخل امواج

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: