لغات مشابه
interim plan : بازرگانى : برنامه هاى موقت

interim report : روانشناسى : گزارش پيشرفت کار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: