لغات مشابه
internal affairs : مسائل داخلي

internal angle : علوم مهندسى : زاويه ى داخلى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: