لغات مشابه
internal installation : علوم مهندسى : سيم کشى داخلى

internal insulation : علوم مهندسى : ايزولاسيون داخلى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: