لغات مشابه
internist : (طب )متخصص داروهاى درونى ،پزشک امراض داخلى

internode : ميان گره

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: