لغات مشابه
internship : انترن بودن ،دوره انترنى

internuclear distance : شيمى : فاصله بين هسته اى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: