لغات مشابه
interosculation : بهم پيوستگى ،همانندى با صفات مشترک

interpage : در روى صفحه هاى ميانى چاپ کردن يا نوشتن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: