لغات مشابه
interpersonal conflict : روانشناسى : تعارض ميان فردى

interpertation of a treaty : قانون ـ فقه : تفسير معاهده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: