لغات مشابه
interphase transformer : علوم مهندسى : پيچک مکنده

interphase transformer loss : علوم مهندسى : تلفات پيچک صنعتى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: