لغات مشابه
interplanetary : بين الکواکب , بين سيارات

interplanetary spaces : فضاهاى ميان سيارگان

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی