لغات مشابه
interposingly : ازراه مداخله ،مداخله کنان ،بطور معترضه

interposition : ميانه گيري

interprative : تاويلي

interpret : تعبير کردن , تفسير کردن , ترجمه شفاهي کردن , ترجمه کردن , تلقي کردن

interpretable : تفسير کردنى ،قابل تفسير،تفسير بردار،تعبير کردنى ،تعبير پذير

interpretation : تفسير , تاويل , تعبير

interpretation of a dream : تعبير خواب

interpretative : )interpretive(تفسيرى ،شرحى

interpreter : ديلماج , حلاج , ترجمان , مترجم , مترجمان , مترجم شفاهي

interpretership : مترجمى حضورى

interpreting : تلقي

interpretive : تفسيري

interpretive literature : ادبیات تفسیری

interpretive therapy : روانشناسى : درمان تفسيرى

interpretor of dreams : معبر

interprovincial : واقع در ميان ولايات يا شهرستانها

interpupillary : واقع در بين دو مردمک چشم ،بين دو عدسى ،عينک

interquartile range : روانشناسى : دامنه ميان چالاکى

interrace : )interracial(بين نژادى ،بين نژادهاى مختلف

interracial : بين نژادي

interrator reliability : روانشناسى : پايايى ارزيابها

interregnum : فترت ،فاصله ميان دوره يک سلطنت با دوره ديگر،دوره حکومت موقتى ،فاصله

interrelate : بهم ارتباط داشتن , مناسبات مشترک داشتن

interrelated : وابسته بهم ،داراى مناسبات مشترک

interrelationship : بازرگانى : رابطه متقابل

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 519 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 519 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/0670c73fc42d2f1a785417b7389e70ba5a7eea5c', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"ZwQpfw2ltysUioJp4GWo6qjBBNudJrRiaxBy5DPH";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:9:"interpose";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:102:"مداخله کردن ،پا به ميان گذاردن ،در ميان امدن ،ميانجى شدن";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:28:"http://zooya.ir/?w=interpose";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537854583;s:1:"c";i:1537854583;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/0670c73fc42d2f1a785417b7389e70ba5a7eea5c', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"ZwQpfw2ltysUioJp4GWo6qjBBNudJrRiaxBy5DPH";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:9:"interpose";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:102:"مداخله کردن ،پا به ميان گذاردن ،در ميان امدن ،ميانجى شدن";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:28:"http://zooya.ir/?w=interpose";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537854583;s:1:"c";i:1537854583;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/0670c73fc42d2f1a785417b7389e70ba5a7eea5c', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"ZwQpfw2ltysUioJp4GWo6qjBBNudJrRiaxBy5DPH";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:9:"interpose";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:102:"مداخله کردن ،پا به ميان گذاردن ،در ميان امدن ،ميانجى شدن";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:28:"http://zooya.ir/?w=interpose";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537854583;s:1:"c";i:1537854583;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('0670c73fc42d2f1a785417b7389e70ba5a7eea5c', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"ZwQpfw2ltysUioJp4GWo6qjBBNudJrRiaxBy5DPH";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:9:"interpose";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:102:"مداخله کردن ،پا به ميان گذاردن ،در ميان امدن ،ميانجى شدن";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:28:"http://zooya.ir/?w=interpose";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537854583;s:1:"c";i:1537854583;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58