لغات مشابه
interpretation : تفسير , تاويل , تعبير

interpretation of a dream : تعبير خواب

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: