لغات مشابه
intoed : پنجه برگشته ،پنجه بتو

intolerability : تحمل ناپذيرى

intolerable : طاقت فرسا , تحمل ناپذير

intolerableness : تحمل نا پذيرى ،سختى

intolerance : عدم تحمل , نابردباري , ناشکيبايي , عدم قبول

intolerancy : عدم قبول , عدم تحمل

intolerant : زير بارنرو،بى گذشت ،متعصب

intolerantly : بدون بردبارى ،بدون تحمل ،متعصبانه

intomb : قبر کردن ،دفن کردن ،قبر بودن يا شدن براى ،زير خاک کردن

intonate : با لحن خاصى تلفظ کردن ،با اهنگ خاصى ادا کردن ،با صدا بيان کردن

intonation : تکيه صدا

intone : سراييدن ،خواندن ،مناجات کردن

intorsion : )intortion(پيچيدگى ،(گ.ش ).پيچش ساقه ،انعطاف

intorted : در هم پيچيده

intortion : )intorsion(پيچيدگى ،(گ.ش ).پيچش ساقه ،انعطاف

intoto : با هم ،کاملا،تماما

intoxicant : مسکر , مکيف , مستي آور

intoxicate : کيف دادن , مستکردن , مست کردن

intoxicated : بدمست , سرمست

intoxicating : سکرآور

intoxication : سکر , مستي , نشئه , بدمستي

intra uterine : واقع در درون زهدان ،تو زهدانى

intracellular : درون ياختهاي

intraception : روانشناسى : عاطفى نگرى

intraclass coefficient : روانشناسى : ضريب درون طبقه اى

intracoastal sealift : علوم نظامى : سيستم حمل و نقل دريايى ساحلى در عمليات

intracranial : روانشناسى : درون جمجمه اى

intract : در ميان هم کار کردن ،عمل متقابل کردن

intractability : سرکشى ،سختى

intractable : ستيزه جو

intractably : بطور رام نشدنى ،سرکشانه ،سخت

intractile : کشيده نشدنى ،سخت

intradermal : درون پوستي

intradermic : درون پوستي

intrados springing line : معمارى : پاطاق درونى

intrafusal : روانشناسى : درون دوکى

intraindividual : روانشناسى : درون فردى

intraline : فاصله تامينى ساختمانها از يکديگر،(از نظر انفجار بمب يا گلوله توپخانه)

intralogical : واقع در حدودمنطق ،منطقى

intramercurial : واقع در مدار تير و عطارد

intramolecular : درون ذرهاي

intramolecular force : شيمى : نيروى درون مولکولى

intramolecular hydrogen bond : شيمى : پيوند هيدروژنى درون مولکولى

intramolecular rearrangement : شيمى : نوارايى درون مولکولى

intramontane : واقع در کوهستان

intramural : واقع در اين سوى ديوارها،درونى ،داخلى

intranational : ملى

intransigeance : intransigence(، )intransigencyسخت گيرى در سياست ،ناسازگارى ،عدم تراضى

intransigence : عدم تراضي

intransigency : عدم تراضي

intransigent : سر سخت

intransitive : فعل لازم

intransitively : بطور لازم

intrant : ورود رسمي , نفوذ کننده , مقامي ميشود

intrapermafrost water : علوم نظامى : ابهاى زيرزمينى واقع در لايه منجمد زمين

intrapsychic conflict : روانشناسى : تعارض درون روانى

intrapunitive : روانشناسى : خود تنبيهى

intraservice support : علوم نظامى : پشتيبانيهاى قسمتها از همديگر

intraspecies : )intraspecific(شامل گروه بخصوصى ،داخل گونه اى

intraspecific : )intraspecies(شامل گروه بخصوصى ،داخل گونه اى

intrastate : درون کشوري

intratelluric : واقع در درون زمين ،در دل زمين درست شده

intrauterine : درون زهداني

intravasation : دخول ابگونه اى در( ديواره ) رگ

intravascular : درون رگي

intravital : ( )intravitam(زيست شناسى )در زمان زندگى ،در طى حيات

intravitam : ( )intravital(زيست شناسى )در زمان زندگى ،در طى حيات

intravitreous : واقع در درون رطوبت شيشه اى

intremittent : علوم مهندسى : متناوب

intrench : = entrench

intrenchant : بريده نشدنى

intrepid : صارم

intrepidity : بى باکى ،دليرى ،بى پروايى ،تهور

intrepidly : بى باکانه ،دليرانه

intricacy : بغرنجي , ريزه کاري

intricate : بغرنج , معضل , تو در تو

intricate questions : معضلات

intricately : بطور پيچيده

intrigant : انتريک چي , فتنه جو

intriguant : انتريک چي , فتنه جو

intrigue : دوز و کلک زدن , دوز و کلک چيدن

intriguer : دسيسه کار،پشت هم انداز

intrigues : دسائس

intriguingly : دسيسه کنان ،با دوز و کلک ،ازراه عشقبازى نهانى

intrinsic : فطري

intrinsic conductivity : شيمى : رسانندگى ذاتى

intrinsic energy : علوم مهندسى : انرژى موجود در يک ترکيب شيميايى انرژى ذاتى

intrinsic fatigue strength : علوم مهندسى : استحکام فرسودگى ذاتى

intrinsic function : کامپيوتر : تابع فطرى

intrinsic properties : شيمى : خواص ذاتى

intrinsic quantum number : شيمى : عدد کوانتومى ذاتى

intrinsic value : بازرگانى : ارزش ذاتى

intrinsic velocity : شيمى : گرانروى ذاتى

intrnal : خانگي

introception : روانشناسى : هنجارپذيرى

introduce : مرسوم کردن , شناساندن , معرفي کردن , باب کردن , معرفي

introduce law : قانون ـ فقه : انشاء قانون

introduction : معرفي رسمي , معمول سازي , مقدمه , معارفه , پيش درآمد , معرفي , شناسايي , فاتحه , آشنا سازي

introduction to physics : مبادى فيزيک ،فيزيک مقدماتى

introductive : مقدماتى ،افتتاحى ،گشايشى ،گشاينده ،اغاز کننده

introductory : معارفهاي , ديباچهاي

introductory word : کلمه اى که در اغازجمله اى بکاربرده شودو معنى ويژه اى نداشته باشد

introflexion : خميدگى ،سوى درون

introgresseive : داخل شونده

introgression : دخول ،ورود

introit : سرود افتتاحيه

introjection : روانشناسى : درون فکنى

intromission : مواد الحاقي

intromit : جا دادن

introrsal : ( )introrse(گ.ش ).رو کننده بسوى درون ،درونگشا

introrse : ( )introrsal(گ.ش ).رو کننده بسوى درون ،درونگشا

introspect : درخود فرورفتن , بخود برگشتن , بخود آمدن

introspection : تعمق

introspectionist : کسيکه معتقد به( لزوم ) خويشتن نگرى است

introspective psychology : روانشناسى : روانشناسى درون نگر

introspectively : ازراه خودنگرى ،بطريق معاينه نفس

introsusception : در خود گيرى ،جذب ،دخول بخشى از روده در بخش ديگر

introversible : تو کشيدنى ،سوى درون برگشتنى

introversion : بدرون کشيدگي

introversive : بدرون کشنده ،بخود برگرداننده

introversive type : روانشناسى : سنخ درون گرا

introvert : بخود متوجه کردن , بسوي درون کشيدن

intrude : پادرازي کردن , فضولانه آمدن , سرزده آمدن , بزور داخل شدن

intruder : فضول , مخل , مو , مزاحم

intruder operation : علوم نظامى : تک هوايى و عمليات تخريب هواپيماهاى دشمن در روى پايگاه

intrudingly : سرزده ،ناخوانده ،فضولانه

intrusion : پادرازي , دخالت

intrusion mortar : علوم مهندسى : ملاط پرکننده درزها

intrusive : فرو رونده , فضولانه , فضول , پادراز

intrusive bodies : عمران : ساختمانهاى زمين شناسى بيرون زده

intrusive rocks : معمارى : سنگهاى نفوذى

intrusive thoughts : انديشه هايى که بى اراده شخص بخاطرش مى ايد،افکار فضول

intrusively : فضولانه ،سرزده

intrusiveness : فضولى ،دخول سرزده

intrust : = entrust

intubate : (طب )لوله فروکردن در،بوسيله لوله باز نگاه داشتن ،لوله گذاردن در

intubation : فرو کردن لوله در حنجره اى براى براى نگاه داشتن..... ديفترى و مانندان

intube : در لوله گذاشتن

intue : درک کردن ،با فراست دريافتن ،مستقيما دريافتن

intuent : درک کننده ،با فراست يابنده

intuit : دستور دادن ،تعليم دادن ،اگاه کردن ،درک کردن

intuition : شهود , بصيرت , درک مستقيم , فراست , دريافت ناگهاني , اشراق

intuitional : ولبسته به درک مستقيم يا انتقال ،ناشى از درک مستقيم ،شعورى

intuitionalism : )intuitionism(عقيده به اينکه برخى حقايق را ميتوان مستقيما وبدون استدلال دريافت ،شهود گرايى

intuitionism : )intuitionalism(عقيده به اينکه برخى حقايق را ميتوان مستقيما وبدون استدلال دريافت ،شهود گرايى

intuitive : بصير , حسي , بصيري , شهودي

intuitive type : روانشناسى : سنخ شهودى

intuitively : بوسيله درک مستقيم ،ازراه انتقال ،ازراه کشف ،ازراه برهانى ،بطورحسى

intuitivism : اصولى که بموجب ان مبادى اخلاقى را حسى ميدانند،اصول اخلاقى حسى

intuitivist : کسيکه مبادى اخلاقى را حسى ميداندو عقيده داردکه درک.... استدلال نيست

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1