لغات مشابه
intoed : پنجه برگشته ،پنجه بتو

intolerability : تحمل ناپذيرى

intolerable : طاقت فرسا , تحمل ناپذير

intolerableness : تحمل نا پذيرى ،سختى

intolerance : عدم تحمل , نابردباري , ناشکيبايي , عدم قبول

intolerancy : عدم قبول , عدم تحمل

intolerant : زير بارنرو،بى گذشت ،متعصب

intolerantly : بدون بردبارى ،بدون تحمل ،متعصبانه

intomb : قبر کردن ،دفن کردن ،قبر بودن يا شدن براى ،زير خاک کردن

intonate : با لحن خاصى تلفظ کردن ،با اهنگ خاصى ادا کردن ،با صدا بيان کردن

intonation : تکيه صدا

intone : سراييدن ،خواندن ،مناجات کردن

intorsion : )intortion(پيچيدگى ،(گ.ش ).پيچش ساقه ،انعطاف

intorted : در هم پيچيده

intortion : )intorsion(پيچيدگى ،(گ.ش ).پيچش ساقه ،انعطاف

intoto : با هم ،کاملا،تماما

intoxicant : مسکر , مکيف , مستي آور

intoxicate : کيف دادن , مستکردن , مست کردن

intoxicated : بدمست , سرمست

intoxicating : سکرآور

intoxication : سکر , مستي , نشئه , بدمستي

intra uterine : واقع در درون زهدان ،تو زهدانى

intracellular : درون ياختهاي

intraception : روانشناسى : عاطفى نگرى

intraclass coefficient : روانشناسى : ضريب درون طبقه اى

intracoastal sealift : علوم نظامى : سيستم حمل و نقل دريايى ساحلى در عمليات

intracranial : روانشناسى : درون جمجمه اى

intract : در ميان هم کار کردن ،عمل متقابل کردن

intractability : سرکشى ،سختى

intractable : ستيزه جو

intractably : بطور رام نشدنى ،سرکشانه ،سخت

intractile : کشيده نشدنى ،سخت

intradermal : درون پوستي

intradermic : درون پوستي

intrados springing line : معمارى : پاطاق درونى

intrafusal : روانشناسى : درون دوکى

intraindividual : روانشناسى : درون فردى

intraline : فاصله تامينى ساختمانها از يکديگر،(از نظر انفجار بمب يا گلوله توپخانه)

intralogical : واقع در حدودمنطق ،منطقى

intramercurial : واقع در مدار تير و عطارد

intramolecular : درون ذرهاي

intramolecular force : شيمى : نيروى درون مولکولى

intramolecular hydrogen bond : شيمى : پيوند هيدروژنى درون مولکولى

intramolecular rearrangement : شيمى : نوارايى درون مولکولى

intramontane : واقع در کوهستان

intramural : واقع در اين سوى ديوارها،درونى ،داخلى

intranational : ملى

intransigeance : intransigence(، )intransigencyسخت گيرى در سياست ،ناسازگارى ،عدم تراضى

intransigence : عدم تراضي

intransigency : عدم تراضي

intransigent : سر سخت

intransitive : فعل لازم

intransitively : بطور لازم

intrant : ورود رسمي , نفوذ کننده , مقامي ميشود

intrapermafrost water : علوم نظامى : ابهاى زيرزمينى واقع در لايه منجمد زمين

intrapsychic conflict : روانشناسى : تعارض درون روانى

intrapunitive : روانشناسى : خود تنبيهى

intraservice support : علوم نظامى : پشتيبانيهاى قسمتها از همديگر

intraspecies : )intraspecific(شامل گروه بخصوصى ،داخل گونه اى

intraspecific : )intraspecies(شامل گروه بخصوصى ،داخل گونه اى

intrastate : درون کشوري

intratelluric : واقع در درون زمين ،در دل زمين درست شده

intrauterine : درون زهداني

intravasation : دخول ابگونه اى در( ديواره ) رگ

intravascular : درون رگي

intravital : ( )intravitam(زيست شناسى )در زمان زندگى ،در طى حيات

intravitam : ( )intravital(زيست شناسى )در زمان زندگى ،در طى حيات

intravitreous : واقع در درون رطوبت شيشه اى

intremittent : علوم مهندسى : متناوب

intrench : = entrench

intrenchant : بريده نشدنى

intrepid : صارم

intrepidity : بى باکى ،دليرى ،بى پروايى ،تهور

intrepidly : بى باکانه ،دليرانه

intricacy : بغرنجي , ريزه کاري

intricate : بغرنج , معضل , تو در تو

intricate questions : معضلات

intricately : بطور پيچيده

intrigant : انتريک چي , فتنه جو

intriguant : انتريک چي , فتنه جو

intrigue : دوز و کلک زدن , دوز و کلک چيدن

intriguer : دسيسه کار،پشت هم انداز

intrigues : دسائس

intriguingly : دسيسه کنان ،با دوز و کلک ،ازراه عشقبازى نهانى

intrinsic : فطري

intrinsic conductivity : شيمى : رسانندگى ذاتى

intrinsic energy : علوم مهندسى : انرژى موجود در يک ترکيب شيميايى انرژى ذاتى

intrinsic fatigue strength : علوم مهندسى : استحکام فرسودگى ذاتى

intrinsic function : کامپيوتر : تابع فطرى

intrinsic properties : شيمى : خواص ذاتى

intrinsic quantum number : شيمى : عدد کوانتومى ذاتى

intrinsic value : بازرگانى : ارزش ذاتى

intrinsic velocity : شيمى : گرانروى ذاتى

intrnal : خانگي

introception : روانشناسى : هنجارپذيرى

introduce : مرسوم کردن , شناساندن , معرفي کردن , باب کردن , معرفي

introduce law : قانون ـ فقه : انشاء قانون

introduction : معرفي رسمي , معمول سازي , مقدمه , معارفه , پيش درآمد , معرفي , شناسايي , فاتحه , آشنا سازي

introduction to physics : مبادى فيزيک ،فيزيک مقدماتى

introductive : مقدماتى ،افتتاحى ،گشايشى ،گشاينده ،اغاز کننده

introductory : معارفهاي , ديباچهاي

introductory word : کلمه اى که در اغازجمله اى بکاربرده شودو معنى ويژه اى نداشته باشد

introflexion : خميدگى ،سوى درون

introgresseive : داخل شونده

introgression : دخول ،ورود

introit : سرود افتتاحيه

introjection : روانشناسى : درون فکنى

intromission : مواد الحاقي

intromit : جا دادن

introrsal : ( )introrse(گ.ش ).رو کننده بسوى درون ،درونگشا

introrse : ( )introrsal(گ.ش ).رو کننده بسوى درون ،درونگشا

introspect : درخود فرورفتن , بخود برگشتن , بخود آمدن

introspection : تعمق

introspectionist : کسيکه معتقد به( لزوم ) خويشتن نگرى است

introspective psychology : روانشناسى : روانشناسى درون نگر

introspectively : ازراه خودنگرى ،بطريق معاينه نفس

introsusception : در خود گيرى ،جذب ،دخول بخشى از روده در بخش ديگر

introversible : تو کشيدنى ،سوى درون برگشتنى

introversion : بدرون کشيدگي

introversive : بدرون کشنده ،بخود برگرداننده

introversive type : روانشناسى : سنخ درون گرا

introvert : بخود متوجه کردن , بسوي درون کشيدن

intrude : پادرازي کردن , فضولانه آمدن , سرزده آمدن , بزور داخل شدن

intruder : فضول , مخل , مو , مزاحم

intruder operation : علوم نظامى : تک هوايى و عمليات تخريب هواپيماهاى دشمن در روى پايگاه

intrudingly : سرزده ،ناخوانده ،فضولانه

intrusion : پادرازي , دخالت

intrusion mortar : علوم مهندسى : ملاط پرکننده درزها

intrusive : فرو رونده , فضولانه , فضول , پادراز

intrusive bodies : عمران : ساختمانهاى زمين شناسى بيرون زده

intrusive rocks : معمارى : سنگهاى نفوذى

intrusive thoughts : انديشه هايى که بى اراده شخص بخاطرش مى ايد،افکار فضول

intrusively : فضولانه ،سرزده

intrusiveness : فضولى ،دخول سرزده

intrust : = entrust

intubate : (طب )لوله فروکردن در،بوسيله لوله باز نگاه داشتن ،لوله گذاردن در

intubation : فرو کردن لوله در حنجره اى براى براى نگاه داشتن..... ديفترى و مانندان

intube : در لوله گذاشتن

intue : درک کردن ،با فراست دريافتن ،مستقيما دريافتن

intuent : درک کننده ،با فراست يابنده

intuit : دستور دادن ،تعليم دادن ،اگاه کردن ،درک کردن

intuition : شهود , بصيرت , درک مستقيم , فراست , دريافت ناگهاني , اشراق

intuitional : ولبسته به درک مستقيم يا انتقال ،ناشى از درک مستقيم ،شعورى

intuitionalism : )intuitionism(عقيده به اينکه برخى حقايق را ميتوان مستقيما وبدون استدلال دريافت ،شهود گرايى

intuitionism : )intuitionalism(عقيده به اينکه برخى حقايق را ميتوان مستقيما وبدون استدلال دريافت ،شهود گرايى

intuitive : بصير , حسي , بصيري , شهودي

intuitive type : روانشناسى : سنخ شهودى

intuitively : بوسيله درک مستقيم ،ازراه انتقال ،ازراه کشف ،ازراه برهانى ،بطورحسى

intuitivism : اصولى که بموجب ان مبادى اخلاقى را حسى ميدانند،اصول اخلاقى حسى

intuitivist : کسيکه مبادى اخلاقى را حسى ميداندو عقيده داردکه درک.... استدلال نيست

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

مقاله درباره سیستم استهلاک دارایی ثابت
تحقیق درباره شاخص‌های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران
دانلود 75 پروژه مقاومت مصالح
رفتار لرزه‌ای ستون‌های فلزی باكسی پرشده با بتن تحت نیروهای زلزله
طرح بهینه مورد نظر سازه های فضا كار با رفتار غیر خطی با استفاده از الگوریتم تكاملی
سختی و مقاومت بتن اسفنجی و اتوکلاو در مقابل ترک خوردگی
استیله کردن کالای ویسکوزی و رنگرزی با رنگزای مستقیم
تحقیق در مورد رنگ
تکنولوژی های روز در گیربکس اتوماتیک
کارافرینی درباره شركت سرد خانه استقلال (سهامی خاص)
بررسی آسیب های زیست محیطی ناشی از استخراج طلا در معادن روباز
شانزدهمین کنفرانس درباره آمار و آسیب جراحات شغلی
مقاله درباره ارزیابی اقتصادی مواد اولیه غذایی برای شیر سازی
بررسی و تحلیل منیفولد و سیستم اگزوز اتومبیل
کارآموزی در اداره مالیات
کیفیت ارائه خدمات بر روی پروتکل های مسیریابی در شبکه های اقتضایی متحرک
پاورپوینت پیوند بین استراتژی های کسب وکار و توسعه و آموزش کارکنان
پاورپوینت سیستم و نگرش سیستمی (فصل اول کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم های دکتر شمس السادات زاهدی)
پاورپوینت تجزیه و تحلیل سیستم چیست و تحلیل کننده سیستم کیست؟ (فصل دوم کتاب تجزیه و تحلیل زاهدی)