لغات مشابه
intriguant : انتريک چي , فتنه جو

intrigue : دوز و کلک زدن , دوز و کلک چيدن

intriguer : دسيسه کار،پشت هم انداز

intrigues : دسائس

intriguingly : دسيسه کنان ،با دوز و کلک ،ازراه عشقبازى نهانى

intrinsic : فطري

intrinsic conductivity : شيمى : رسانندگى ذاتى

intrinsic energy : علوم مهندسى : انرژى موجود در يک ترکيب شيميايى انرژى ذاتى

intrinsic fatigue strength : علوم مهندسى : استحکام فرسودگى ذاتى

intrinsic function : کامپيوتر : تابع فطرى

intrinsic properties : شيمى : خواص ذاتى

intrinsic quantum number : شيمى : عدد کوانتومى ذاتى

intrinsic value : بازرگانى : ارزش ذاتى

intrinsic velocity : شيمى : گرانروى ذاتى

intrnal : خانگي

introception : روانشناسى : هنجارپذيرى

introduce : مرسوم کردن , شناساندن , معرفي کردن , باب کردن , معرفي

introduce law : قانون ـ فقه : انشاء قانون

introduction : معرفي رسمي , معمول سازي , مقدمه , معارفه , پيش درآمد , معرفي , شناسايي , فاتحه , آشنا سازي

introduction to physics : مبادى فيزيک ،فيزيک مقدماتى

introductive : مقدماتى ،افتتاحى ،گشايشى ،گشاينده ،اغاز کننده

introductory : معارفهاي , ديباچهاي

introductory word : کلمه اى که در اغازجمله اى بکاربرده شودو معنى ويژه اى نداشته باشد

introflexion : خميدگى ،سوى درون

introgresseive : داخل شونده

introgression : دخول ،ورود

introit : سرود افتتاحيه

introjection : روانشناسى : درون فکنى

intromission : مواد الحاقي

intromit : جا دادن

introrsal : ( )introrse(گ.ش ).رو کننده بسوى درون ،درونگشا

introrse : ( )introrsal(گ.ش ).رو کننده بسوى درون ،درونگشا

introspect : درخود فرورفتن , بخود برگشتن , بخود آمدن

introspection : تعمق

introspectionist : کسيکه معتقد به( لزوم ) خويشتن نگرى است

introspective psychology : روانشناسى : روانشناسى درون نگر

introspectively : ازراه خودنگرى ،بطريق معاينه نفس

introsusception : در خود گيرى ،جذب ،دخول بخشى از روده در بخش ديگر

introversible : تو کشيدنى ،سوى درون برگشتنى

introversion : بدرون کشيدگي

introversive : بدرون کشنده ،بخود برگرداننده

introversive type : روانشناسى : سنخ درون گرا

introvert : بخود متوجه کردن , بسوي درون کشيدن

intrude : پادرازي کردن , فضولانه آمدن , سرزده آمدن , بزور داخل شدن

intruder : فضول , مخل , مو , مزاحم

intruder operation : علوم نظامى : تک هوايى و عمليات تخريب هواپيماهاى دشمن در روى پايگاه

intrudingly : سرزده ،ناخوانده ،فضولانه

intrusion : پادرازي , دخالت

intrusion mortar : علوم مهندسى : ملاط پرکننده درزها

intrusive : فرو رونده , فضولانه , فضول , پادراز

intrusive bodies : عمران : ساختمانهاى زمين شناسى بيرون زده

intrusive rocks : معمارى : سنگهاى نفوذى

intrusive thoughts : انديشه هايى که بى اراده شخص بخاطرش مى ايد،افکار فضول

intrusively : فضولانه ،سرزده

intrusiveness : فضولى ،دخول سرزده

intrust : = entrust

intubate : (طب )لوله فروکردن در،بوسيله لوله باز نگاه داشتن ،لوله گذاردن در

intubation : فرو کردن لوله در حنجره اى براى براى نگاه داشتن..... ديفترى و مانندان

intube : در لوله گذاشتن

intue : درک کردن ،با فراست دريافتن ،مستقيما دريافتن

intuent : درک کننده ،با فراست يابنده

intuit : دستور دادن ،تعليم دادن ،اگاه کردن ،درک کردن

intuition : شهود , بصيرت , درک مستقيم , فراست , دريافت ناگهاني , اشراق

intuitional : ولبسته به درک مستقيم يا انتقال ،ناشى از درک مستقيم ،شعورى

intuitionalism : )intuitionism(عقيده به اينکه برخى حقايق را ميتوان مستقيما وبدون استدلال دريافت ،شهود گرايى

intuitionism : )intuitionalism(عقيده به اينکه برخى حقايق را ميتوان مستقيما وبدون استدلال دريافت ،شهود گرايى

intuitive : بصير , حسي , بصيري , شهودي

intuitive type : روانشناسى : سنخ شهودى

intuitively : بوسيله درک مستقيم ،ازراه انتقال ،ازراه کشف ،ازراه برهانى ،بطورحسى

intuitivism : اصولى که بموجب ان مبادى اخلاقى را حسى ميدانند،اصول اخلاقى حسى

intuitivist : کسيکه مبادى اخلاقى را حسى ميداندو عقيده داردکه درک.... استدلال نيست

intumesce : بالا امدن ،باد کردن ،اماس کردن ،پف کردن

intumescence : باد کردگى ،باد،ورم ،اماس ،طغيان ،غلو،پف کردگى

intumescent : باد کرده ،اماس کرده ،بالا امده ،باد کننده ،اماس کننده ،طغيان کننده

inturgescence : باد کردگى ،اماس

inturn : خميدگى( پنجه پا )بدرون ،يکجور رقص گذاردن پادرميان رانهاى حريف

intussuscept : درخود گرفتن ،جذب کردن ،غلاف کردن

intwine : بهم پيچيدن ،درهم بافتن ،در اغوش گرفتن

inuct : روغن مالى کردن ،مسح کردن ،از جلو کسى در امدن

inula : جنس زنجبيل شامى

inulaceous : وابسته به جنس زنجبيل شامى

inulin : ماده نشاسته اى که ازريشه زنجبيل شامى وبرخى گياهان مرکب مى گيرند

inunction : مرهم گذاري

inundant : طغيان کننده

inundate : سيل زده کردن

inundatory : طغيان کننده ،پوشاننده ( ازسيل)

inurbane : بى ادب ،ناهنجار

inurbanity : بى ادبى ،بى نزاکتى ،ناهنجارى

inure : مانوس کردن

inure or en : عادت دادن ،خودادن ،اموخته کردن ،معتاد کردن ،پينه خورده کردن

inurement : خو کردکى ،خو گرفتگى ،پينه خوردگى ،معتاد سازى

inurn : در ظرف نگاه داشتن( بازگشت شود به)urn ،در خاکدان ريختن ،بخاک سپردن

inustion : (عمل ) سوزاندن يا داغ کردن

inutile : ناسودمند،بيفايده ،بيهوده ،نامناسب ،بى منفعت ،بى استفاده

inutility : ناسودمندى ،بى فايدگى ،چيز بيهوده ،چيز بى فايده ،اوم بى معنى

inutilty : بياستفادگي

invacuo : در خلاء

invade : تاخت وتاز کردن , تاخت کردن , تجاوز کردن , تهاجم کردن

invader : تازنده , متجاوز , حملهکننده , مهاجم , متهاجم

invading : تازنده

invaginate : غلاف کردن , درخود گرفتن

invagination : غلاف شدگي

invalid : عليل , بي اعتبار , نامعتبر , غير معتبر

invalid contract : قانون ـ فقه : عقد فاسد

invalid sale : قانون ـ فقه : بيع فاسد

invalidate : بي اعتبارکردن , ناتوان کردن , عليل کردن , بلااثر کردن

invalidating : مبطل

invalidation of company : قانون ـ فقه : بطلان شرکت

invalidism : زمين گيري

invalidity : عدماعتبار , بي اعتباري , بطلان

invaluable : پر بها , غيرقابل تخمين

invalued : گرانبها،بى قيمت ،بى بها،ناچيز

invar struts : عمران : قطعات فلزى ضد انبساط

invariability : تغييرناپذيري

invariable : نامغير , نامتغير

invariably : بطور ثابت ،مطلقا"،همواره

invariant : نامتغير , تغييرناپذير , نامغير

invasion : تاخت و تاز , مهاجمه

invasive : هجوم کننده ،تاخت وتاز کننده

invasive operation : عمليات گسترده

invcersely : بعکس ،بطور وارونه ،بطور معکوس ،معکوسا

invection : حرف سخت ،پرخاش ،سخن حمله اميز،طعنه ،سخن سخت زننده

inveglement : فريب ،اغوا،گول زنى ،گمراه ،ريشخندسازى ،گمراهى فريفتگى

inveigh : سخن سخت گفتن ،با سخن حمله کردن ،(با )againstمورد حمله قرار دادن

inveiglement : فريفتگي

inveigler : فريبنده ،گول زن ،گول زننده ،اغوا کننده ،گمراه سازنده

inveluntary partnership : قانون ـ فقه : شرکت قهرى

invenit : ساخت ،اختراع کرد

invent : اختراع کردن , ابداع کردن , ابتکار کردن

invent lies : دروغ ساختن

invented : اختراعي , من درآوردي

inventible : قابل اختراع ،قابل جعل

inventing : ابداع کننده

invention : نوآورده , اختراع , ابداع

invention of a false story : جعل داستان دروغى

invention of the aeroplane : اختراع هواپيما

invention of the cross : جشن يافتن صليب

inventional : اختراعى

inventions : بازرگانى : اختراعات

inventive power : قوه اختراع ،هوش اختراع

inventor : جاعل , مخترع , ابداع کننده , موجد , اختراع کننده

inventorial : سياههاي

inventories : بازرگانى : موجودى کالا

inventory : موجودي , صورت کالا , دفتر دارائي , صورت موجودي , دفتر اموال , فهرست اموال , فهرست موجودي , سياهه

inventory management : کامپيوتر : مديريت موجودى

inventress : زن مخترع

inveracity : ناراستى ،نادرستى

inverisimilitude : عدم احتمال ،دورى ،استبعاد

invermination : دچارى به کرم روده ،ناخوشى کرم

inverness : اينورس نام شهرى در اسکاتلند،يکجور رداى بى استين مردانه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

بررسی معماری ایران در دوره سلجوقی
بررسی معماری بناهای شهر قزوین در دوران صفوی
بررسی معماری پلها
معماری پلها در شهرهای مختلف
تحقیق بررسی مناره ها
جزوه تایپ شده مدیریت مالی 1 دکتر دری
جزوه تایپ شده مدیریت مالی 2 دکتر دری
پاورپوینت رویكردی به مفاهیم پایه ای و روند تكاملی امور نگهداری و تعمیر
پاورپوینت گسترش دانش مدیریت پروژه PMBOK
نمونه مستندات 20صفحه ای شغلی خبره به عالی شغل مسئول گسترش دانشگاه علوم پزشکی
اولین بخش از آموزش تکنیکهای تقویت حافظه و افزایش هوش
پاورپوینت ماهواره های مخابراتی
پاورپوینت مخابرات سیار (GSM)
پاورپوینت مقدمه ای بر ساختار حافظه های فلش
پاورپوینت ریزپردازنده (تراشه PIC)
پاورپوینت فناوری نانو تکنولوژی و جایگاه ایران در این فناوری
پاورپوینت نانولوله های كربنی (از سنتزتا كاربرد)
پاورپوینت نانو تكنولوژی در صنعت خودرو
پاورپوینت آشنایی با نانوتكنولوژی