لغات مشابه
intriguer : دسيسه کار،پشت هم انداز

intrigues : دسائس

intriguingly : دسيسه کنان ،با دوز و کلک ،ازراه عشقبازى نهانى

intrinsic : فطري

intrinsic conductivity : شيمى : رسانندگى ذاتى

intrinsic energy : علوم مهندسى : انرژى موجود در يک ترکيب شيميايى انرژى ذاتى

intrinsic fatigue strength : علوم مهندسى : استحکام فرسودگى ذاتى

intrinsic function : کامپيوتر : تابع فطرى

intrinsic properties : شيمى : خواص ذاتى

intrinsic quantum number : شيمى : عدد کوانتومى ذاتى

intrinsic value : بازرگانى : ارزش ذاتى

intrinsic velocity : شيمى : گرانروى ذاتى

intrnal : خانگي

introception : روانشناسى : هنجارپذيرى

introduce : مرسوم کردن , شناساندن , معرفي کردن , باب کردن , معرفي

introduce law : قانون ـ فقه : انشاء قانون

introduction : معرفي رسمي , معمول سازي , مقدمه , معارفه , پيش درآمد , معرفي , شناسايي , فاتحه , آشنا سازي

introduction to physics : مبادى فيزيک ،فيزيک مقدماتى

introductive : مقدماتى ،افتتاحى ،گشايشى ،گشاينده ،اغاز کننده

introductory : معارفهاي , ديباچهاي

introductory word : کلمه اى که در اغازجمله اى بکاربرده شودو معنى ويژه اى نداشته باشد

introflexion : خميدگى ،سوى درون

introgresseive : داخل شونده

introgression : دخول ،ورود

introit : سرود افتتاحيه

introjection : روانشناسى : درون فکنى

intromission : مواد الحاقي

intromit : جا دادن

introrsal : ( )introrse(گ.ش ).رو کننده بسوى درون ،درونگشا

introrse : ( )introrsal(گ.ش ).رو کننده بسوى درون ،درونگشا

introspect : درخود فرورفتن , بخود برگشتن , بخود آمدن

introspection : تعمق

introspectionist : کسيکه معتقد به( لزوم ) خويشتن نگرى است

introspective psychology : روانشناسى : روانشناسى درون نگر

introspectively : ازراه خودنگرى ،بطريق معاينه نفس

introsusception : در خود گيرى ،جذب ،دخول بخشى از روده در بخش ديگر

introversible : تو کشيدنى ،سوى درون برگشتنى

introversion : بدرون کشيدگي

introversive : بدرون کشنده ،بخود برگرداننده

introversive type : روانشناسى : سنخ درون گرا

introvert : بخود متوجه کردن , بسوي درون کشيدن

intrude : پادرازي کردن , فضولانه آمدن , سرزده آمدن , بزور داخل شدن

intruder : فضول , مخل , مو , مزاحم

intruder operation : علوم نظامى : تک هوايى و عمليات تخريب هواپيماهاى دشمن در روى پايگاه

intrudingly : سرزده ،ناخوانده ،فضولانه

intrusion : پادرازي , دخالت

intrusion mortar : علوم مهندسى : ملاط پرکننده درزها

intrusive : فرو رونده , فضولانه , فضول , پادراز

intrusive bodies : عمران : ساختمانهاى زمين شناسى بيرون زده

intrusive rocks : معمارى : سنگهاى نفوذى

intrusive thoughts : انديشه هايى که بى اراده شخص بخاطرش مى ايد،افکار فضول

intrusively : فضولانه ،سرزده

intrusiveness : فضولى ،دخول سرزده

intrust : = entrust

intubate : (طب )لوله فروکردن در،بوسيله لوله باز نگاه داشتن ،لوله گذاردن در

intubation : فرو کردن لوله در حنجره اى براى براى نگاه داشتن..... ديفترى و مانندان

intube : در لوله گذاشتن

intue : درک کردن ،با فراست دريافتن ،مستقيما دريافتن

intuent : درک کننده ،با فراست يابنده

intuit : دستور دادن ،تعليم دادن ،اگاه کردن ،درک کردن

intuition : شهود , بصيرت , درک مستقيم , فراست , دريافت ناگهاني , اشراق

intuitional : ولبسته به درک مستقيم يا انتقال ،ناشى از درک مستقيم ،شعورى

intuitionalism : )intuitionism(عقيده به اينکه برخى حقايق را ميتوان مستقيما وبدون استدلال دريافت ،شهود گرايى

intuitionism : )intuitionalism(عقيده به اينکه برخى حقايق را ميتوان مستقيما وبدون استدلال دريافت ،شهود گرايى

intuitive : بصير , حسي , بصيري , شهودي

intuitive type : روانشناسى : سنخ شهودى

intuitively : بوسيله درک مستقيم ،ازراه انتقال ،ازراه کشف ،ازراه برهانى ،بطورحسى

intuitivism : اصولى که بموجب ان مبادى اخلاقى را حسى ميدانند،اصول اخلاقى حسى

intuitivist : کسيکه مبادى اخلاقى را حسى ميداندو عقيده داردکه درک.... استدلال نيست

intumesce : بالا امدن ،باد کردن ،اماس کردن ،پف کردن

intumescence : باد کردگى ،باد،ورم ،اماس ،طغيان ،غلو،پف کردگى

intumescent : باد کرده ،اماس کرده ،بالا امده ،باد کننده ،اماس کننده ،طغيان کننده

inturgescence : باد کردگى ،اماس

inturn : خميدگى( پنجه پا )بدرون ،يکجور رقص گذاردن پادرميان رانهاى حريف

intussuscept : درخود گرفتن ،جذب کردن ،غلاف کردن

intwine : بهم پيچيدن ،درهم بافتن ،در اغوش گرفتن

inuct : روغن مالى کردن ،مسح کردن ،از جلو کسى در امدن

inula : جنس زنجبيل شامى

inulaceous : وابسته به جنس زنجبيل شامى

inulin : ماده نشاسته اى که ازريشه زنجبيل شامى وبرخى گياهان مرکب مى گيرند

inunction : مرهم گذاري

inundant : طغيان کننده

inundate : سيل زده کردن

inundatory : طغيان کننده ،پوشاننده ( ازسيل)

inurbane : بى ادب ،ناهنجار

inurbanity : بى ادبى ،بى نزاکتى ،ناهنجارى

inure : مانوس کردن

inure or en : عادت دادن ،خودادن ،اموخته کردن ،معتاد کردن ،پينه خورده کردن

inurement : خو کردکى ،خو گرفتگى ،پينه خوردگى ،معتاد سازى

inurn : در ظرف نگاه داشتن( بازگشت شود به)urn ،در خاکدان ريختن ،بخاک سپردن

inustion : (عمل ) سوزاندن يا داغ کردن

inutile : ناسودمند،بيفايده ،بيهوده ،نامناسب ،بى منفعت ،بى استفاده

inutility : ناسودمندى ،بى فايدگى ،چيز بيهوده ،چيز بى فايده ،اوم بى معنى

inutilty : بياستفادگي

invacuo : در خلاء

invade : تاخت وتاز کردن , تاخت کردن , تجاوز کردن , تهاجم کردن

invader : تازنده , متجاوز , حملهکننده , مهاجم , متهاجم

invading : تازنده

invaginate : غلاف کردن , درخود گرفتن

invagination : غلاف شدگي

invalid : عليل , بي اعتبار , نامعتبر , غير معتبر

invalid contract : قانون ـ فقه : عقد فاسد

invalid sale : قانون ـ فقه : بيع فاسد

invalidate : بي اعتبارکردن , ناتوان کردن , عليل کردن , بلااثر کردن

invalidating : مبطل

invalidation of company : قانون ـ فقه : بطلان شرکت

invalidism : زمين گيري

invalidity : عدماعتبار , بي اعتباري , بطلان

invaluable : پر بها , غيرقابل تخمين

invalued : گرانبها،بى قيمت ،بى بها،ناچيز

invar struts : عمران : قطعات فلزى ضد انبساط

invariability : تغييرناپذيري

invariable : نامغير , نامتغير

invariably : بطور ثابت ،مطلقا"،همواره

invariant : نامتغير , تغييرناپذير , نامغير

invasion : تاخت و تاز , مهاجمه

invasive : هجوم کننده ،تاخت وتاز کننده

invasive operation : عمليات گسترده

invcersely : بعکس ،بطور وارونه ،بطور معکوس ،معکوسا

invection : حرف سخت ،پرخاش ،سخن حمله اميز،طعنه ،سخن سخت زننده

inveglement : فريب ،اغوا،گول زنى ،گمراه ،ريشخندسازى ،گمراهى فريفتگى

inveigh : سخن سخت گفتن ،با سخن حمله کردن ،(با )againstمورد حمله قرار دادن

inveiglement : فريفتگي

inveigler : فريبنده ،گول زن ،گول زننده ،اغوا کننده ،گمراه سازنده

inveluntary partnership : قانون ـ فقه : شرکت قهرى

invenit : ساخت ،اختراع کرد

invent : اختراع کردن , ابداع کردن , ابتکار کردن

invent lies : دروغ ساختن

invented : اختراعي , من درآوردي

inventible : قابل اختراع ،قابل جعل

inventing : ابداع کننده

invention : نوآورده , اختراع , ابداع

invention of a false story : جعل داستان دروغى

invention of the aeroplane : اختراع هواپيما

invention of the cross : جشن يافتن صليب

inventional : اختراعى

inventions : بازرگانى : اختراعات

inventive power : قوه اختراع ،هوش اختراع

inventor : جاعل , مخترع , ابداع کننده , موجد , اختراع کننده

inventorial : سياههاي

inventories : بازرگانى : موجودى کالا

inventory : موجودي , صورت کالا , دفتر دارائي , صورت موجودي , دفتر اموال , فهرست اموال , فهرست موجودي , سياهه

inventory management : کامپيوتر : مديريت موجودى

inventress : زن مخترع

inveracity : ناراستى ،نادرستى

inverisimilitude : عدم احتمال ،دورى ،استبعاد

invermination : دچارى به کرم روده ،ناخوشى کرم

inverness : اينورس نام شهرى در اسکاتلند،يکجور رداى بى استين مردانه

inverse : معکوس , وارون , برعکس

inverse ratio or proportion : نسبت معکوس

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری