لغات مشابه
invitation : صلا , دعوت , وعده خواهي , وعدهگيري

invitation letter : دعوت نامه

invitation(al) : ورزش : حمله عمدى شمشيرباز براى وادار کردن حريف به حمله

invitational : ورزش : مسابقه دعوتى

invitatory : دعوتى ،متضمن دعوت

invite : دعوت کردن , صلا در دادن , وعده گرفتن , دعوت به عمل آمدن , فراخواندن , فرا خواندن , مهمان کردن

invite offers : بمزايده گذاشتن

invite to tender : بازرگانى : دعوت به مناقصه يا مزايده کردن

invited : طلبيده

invitee : مدعو

inviting : جالب ،کشنده ،جاذب

invitingly : بطور جالب يا کشنده

invitingness : کشندگى ،جالبيت ،جاذبيت

invitro : زيست شناسى : در ازمايشگاه

invivo : زيست شناسى : جاندار

invlountary act : قانون ـ فقه : فعل غير عمدى

invocate : دعا کردن به ،خواستن ،استمداد کردن از،احضار کردن ،استدعا کردن ،دعا خواندن

invocatory : دعائى ،متضمن دعا،استمدادى

invoice : فاکتور , فاکتور نوشتن , صورت حساب , سياهه

involucel : گريبانک

involucrate : داراى گريبان يا گريبانه ،پوشش دار

involucre : (گ.ش ).پوشش ،(تش ).پوشش غشايى ،گريبانه

involucrum : (گ.ش ).گريبانه ،پوشش ،(طب )تشکيل استخوان جديد

involuntarily : بى اختيار،بدون اراده ،بطور غير ارادى يا غير عمدى

involuntariness : بى اختيارى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 537 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 537 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/5823a6480ab6aac16a0b970279a6be3735dd3e85', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"TDUz7fu2JOqimsfppC3ukdXa8OV0b92L98ql6YPo";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:9:"invisibly";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:120:"بطور ناپيدايا ناپديد،بطور غيرمرئى ،چنانکه ديده نشود،بطورنامعلوم";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:28:"http://zooya.ir/?w=invisibly";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537877055;s:1:"c";i:1537877055;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/5823a6480ab6aac16a0b970279a6be3735dd3e85', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"TDUz7fu2JOqimsfppC3ukdXa8OV0b92L98ql6YPo";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:9:"invisibly";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:120:"بطور ناپيدايا ناپديد،بطور غيرمرئى ،چنانکه ديده نشود،بطورنامعلوم";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:28:"http://zooya.ir/?w=invisibly";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537877055;s:1:"c";i:1537877055;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/5823a6480ab6aac16a0b970279a6be3735dd3e85', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"TDUz7fu2JOqimsfppC3ukdXa8OV0b92L98ql6YPo";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:9:"invisibly";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:120:"بطور ناپيدايا ناپديد،بطور غيرمرئى ،چنانکه ديده نشود،بطورنامعلوم";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:28:"http://zooya.ir/?w=invisibly";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537877055;s:1:"c";i:1537877055;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('5823a6480ab6aac16a0b970279a6be3735dd3e85', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"TDUz7fu2JOqimsfppC3ukdXa8OV0b92L98ql6YPo";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:9:"invisibly";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:120:"بطور ناپيدايا ناپديد،بطور غيرمرئى ،چنانکه ديده نشود،بطورنامعلوم";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:28:"http://zooya.ir/?w=invisibly";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537877055;s:1:"c";i:1537877055;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58