لغات مشابه
invitation letter : دعوت نامه

invitation(al) : ورزش : حمله عمدى شمشيرباز براى وادار کردن حريف به حمله

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: