لغات مشابه
invitation(al) : ورزش : حمله عمدى شمشيرباز براى وادار کردن حريف به حمله

invitational : ورزش : مسابقه دعوتى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: