لغات مشابه
invite offers : بمزايده گذاشتن

invite to tender : بازرگانى : دعوت به مناقصه يا مزايده کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: