لغات مشابه
inviting : جالب ،کشنده ،جاذب

invitingly : بطور جالب يا کشنده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: