لغات مشابه
involucrate : داراى گريبان يا گريبانه ،پوشش دار

involucre : (گ.ش ).پوشش ،(تش ).پوشش غشايى ،گريبانه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: