لغات مشابه
involution : عود چيزي , کردن عبارت , عود مرض

involutional psychosis : روانشناسى : روان پريشى انحطاطى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: