لغات مشابه
involved : دامنگير , دچار , دامن گير , درگير , در گير , گرفتار , دوچار , مورد بحث

involved in : درگير در , دستاندر کار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: