لغات مشابه
invulnerability : اسيب ناپذيرى

invulnerable : آسيب ناپذير , زخم ناپذير , شکست ناپذير

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: