لغات مشابه
inwardly : قانون ـ فقه : باطنا"

inwards : امعاء و احشاء،واردات ،کالاى رسيده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: