لغات مشابه
ion cloud : شيمى : ابر يون

ion concentration : شيمى : غلظت يون

ion engine : علوم هوايى : موتور يونى

ion exchange resin : شيمى : رزين تبادل يونى

ion flow : الکترونيک : جريان يونى

ion gun : الکترونيک : لوله پرتاب يون

ion implantation : شيمى : کاشت يونى

ion pair : شيمى : زوج يون

ion plating : شيمى : روکش کارى يونى

ion potential : شيمى : پتانسيل يون

ion product constant : شيمى : ثابت حاصلضرب يونى

ion rocket : علوم هوايى : راکت يونى

ion sheath : الکترونيک : پوسته يونى

ion trajectory : الکترونيک : مسير يون

ion trap : الکترونيک : يون ربا

ion trap magnet : الکترونيک : مغناطيس يون ربا

ion dipole interaction : شيمى : بر هم کنش يون دوقطبى

ion exchange chromatography : شيمى : کروماتوگرافى تبادل يونى

ion exchanger : شيمى : تبادلگر يون

ionian : وابسته به مستعمره يونانى در کرانه باختر اسياى صغير

ionic : يوني , وابسته به يون الکتريکي , زبان قديمي مردم ايوني يونان

ionic centrifuge : علوم مهندسى : شتاب دهنده يونى

ionic character : شيمى : خصلت يونى

ionic chromatography : شيمى : کروماتوگرافى يونى

ionic compound : شيمى : ترکيب يونى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 461 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 461 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/737f530e7c4a0429d583c325e4cda331d709370e', 'contents' => 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"BAFpuBeO23kjHtcdH3xRcscvcMEKbTIrALgBLgh7";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:11:"ion burning";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:40:"الکترونيک : يون سوختگى";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:30:"http://zooya.ir/?w=ion-burning";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537805805;s:1:"c";i:1537805805;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/737f530e7c4a0429d583c325e4cda331d709370e', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"BAFpuBeO23kjHtcdH3xRcscvcMEKbTIrALgBLgh7";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:11:"ion burning";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:40:"الکترونيک : يون سوختگى";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:30:"http://zooya.ir/?w=ion-burning";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537805805;s:1:"c";i:1537805805;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/zooyai/domains/zooya.ir/public_html/artisan/storage/framework/sessions/737f530e7c4a0429d583c325e4cda331d709370e', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"BAFpuBeO23kjHtcdH3xRcscvcMEKbTIrALgBLgh7";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:11:"ion burning";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:40:"الکترونيک : يون سوختگى";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:30:"http://zooya.ir/?w=ion-burning";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537805805;s:1:"c";i:1537805805;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('737f530e7c4a0429d583c325e4cda331d709370e', 'a:14:{s:6:"_token";s:40:"BAFpuBeO23kjHtcdH3xRcscvcMEKbTIrALgBLgh7";s:4:"h5en";N;s:4:"h4en";N;s:4:"h3en";N;s:4:"h2en";N;s:4:"h1en";s:11:"ion burning";s:4:"h5fa";N;s:4:"h4fa";N;s:4:"h3fa";N;s:4:"h2fa";N;s:4:"h1fa";s:40:"الکترونيک : يون سوختگى";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:30:"http://zooya.ir/?w=ion-burning";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1537805805;s:1:"c";i:1537805805;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58