لغات مشابه
ion plating : شيمى : روکش کارى يونى

ion potential : شيمى : پتانسيل يون

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: