لغات مشابه
ion trap : الکترونيک : يون ربا

ion trap magnet : الکترونيک : مغناطيس يون ربا

ion dipole interaction : شيمى : بر هم کنش يون دوقطبى

ion exchange chromatography : شيمى : کروماتوگرافى تبادل يونى

ion exchanger : شيمى : تبادلگر يون

ionian : وابسته به مستعمره يونانى در کرانه باختر اسياى صغير

ionic : يوني , وابسته به يون الکتريکي , زبان قديمي مردم ايوني يونان

ionic centrifuge : علوم مهندسى : شتاب دهنده يونى

ionic character : شيمى : خصلت يونى

ionic chromatography : شيمى : کروماتوگرافى يونى

ionic compound : شيمى : ترکيب يونى

ionic crystal : شيمى : بلور يونى

ionic dissociation : شيمى : تفکيک يونى

ionic lattice : شيمى : شبکه يونى

ionic mobility : شيمى : تحرک يونى

ionic order : سبک متکائى ،سبک بالشى ،سبک تابخور

ionic polymerization : شيمى : بسپارش يونى

ionic polyrizability : شيمى : قطبش پذيرى يونى

ionic radius : شيمى : شعاع يونى

ionic ratio : شيمى : نسبت يونى

ionic semiconductor : الکترونيک : نيمرساناى يونى

ionic strength : شيمى : قدرت يونى

ionic heated cathode : الکترونيک : کاتد يونى

ionics : علوم مهندسى : مبحث علمى يونها

ionization constant : شيمى : ثابت يون

ionization gauge : الکترونيک : سنجه يونش

ionization rete : الکترونيک : شدت يونش

ionization supperssor : شيمى : يونشگاه

ionization time : الکترونيک : مدت يونش

ionization voltage : علوم مهندسى : ولتاژ يونيزاسيون

ionize : بهيون تجزيهکردن , تبديل بهيون کردن

ionized gas : شيمى : گاز يونيده

ionosphere : يون کره

iota : ايوتا

Iowa : آيوا

iowa tests of basic skills : روانشناسى : ازمونهاى مهارتهاى اساسى ايووا

ipecac : ( )ipecacuanha(گ.ش ).عرق الذهب ،اپيکا،اليون کوکى

ipecacuanha : ( )ipecac(گ.ش ).عرق الذهب ،اپيکا،اليون کوکى

ipecacuanha wine : شربت اپيکا

ipomoea : حنس نيلوفر پيچ که برخى گياهان دارويى نيز همچون جلب و جزو ان هستند

ipon : ورزش : ضربه فنى

ippon : ورزش : يک

ippon kumite : ورزش : مبارزه تک ضربه اى

ipsative scale : روانشناسى : مقياس نسبى

ipsative score : روانشناسى : نمره نسبى

ipsedixit : (م.ل ).خود او گفته است ،گفته محض

ipsissima verba : عين بيانات و گفته شخص

ipsj : کامپيوتر : Information Processing Society of Japanانجمن پردازش اطلاعات ژاپن

ipso dixit : گفته محض ،گفته بى دليل ،گفته استبدادى ،او خود گفته است

ipso jure : بواسطه خود قانون ،قانونا

iq equivalents : روانشناسى : معادلهاى هوشبهر

Iquique : اکيکه

ir drop : الکترونيک : افت اى ار

iracund : اتش مزاج

irade : فرمان سلطان عثمانى ،حکم فرمان

Iraj : ايرج

Iran : ايران

Iran Ministry of Foreign Affairs : وزارت خارجه ايران

Iran Dokht : ايراندخت

iran u.s. claims tribunal : قانون ـ فقه : ديوان دعاوى ايران و امريکا

iranian : وابسته به ايران , فارسي , ايراني

Iranian acre : جريب

iranian mathematical sociaty : عمران : انجمن رياضيات ايران

iranian physical society : عمران : انجمن فيزيک ايران

iranian state railways : راه اهن دولتى ايران

Iranian Students Press : خبرگزاري دانشجويان ايران

iranism : فرهنگ ايرانى ،طرز فکر ايرانى

Iraq : عراق

Iraq National Conference : کنفرانس ملي عراق

Iraqi : عراقي , وابسته به عراق

Iraqi authorities : مسئولان عراقي

Iraqi National Guard : گارد ملي عراق

Iraqi opposition groups : گروه هاي مخالف عراقي

irascibility : زود خشمى ،تند خويى

irascible : تند مزاج , تند طبع , زود غضب

irascibly : از روى اتش مزاجى

irate : خشمگين ،خشمناک

ire : خشم ،غضب ،عصبانيت ،از جا در رفتگى

ireful : خشمناک

irefully : خشمگينانه ،ازروى تندى

Ireland : ايرلند

irenic : ارام ،ساکن ،مسالمت اميز،صلح جو

irenic(al) : اتشى اميز،صلح اميز،صلح جويانه ،ارام

ireversible : لغو نشدني

irid : (تش ).عنبيه چشم ،(گ.ش ).گياهى از جنس سوسن يا زنبق

iridaceous : (گ.ش ).از تيره سوسن يا زنبق ،زنبقى

iridectomy : بريدن يا در اوردن جزئى از عنبيه

irides florentina : بيخ بنفشه

iridescency : )iridescence(نمايش قوس قزحى ،نمايش رنگين کمان

iridescent : قوس قزحى ،رنگين کمانى

iridotomy : شکافتن عنبه ،برش عنبيه

iris : عنبيه

iris of the eye : عنبيه

Irish : ايرلندي

irish bull : بيان بظاهر موافق و در حقيقت مخالف

irish coffee : قهوه داغ شيرين با ويسکى ايرلندى و کرم

irish gaelic : زبان سلتى )celtic( ايرلندى

irish stew : طاس کباب

irish terrier : (ج.ش ).سگ کوچک ايرلندى از نژاد ترير

irish wolfhound : (ج.ش ).سگ شکارى بزرگ و قوى هيکل

irish woman : زن ايرلندى

irishism : عبارت يا اصطلاح يا رسوم مشخص ايرلندى

irishize : ايرلندى ماب کردن

irishman : مرد ايرلندى

iritic : دچار اماس عنبيه ،وابسته به اماس عنبيه

iritis : اماس عنبيه

irk : خسته شدن ،فرسوده شدن ،بى ميل بودن ،بيزار بودن ،بد دانستن ،رنجاندن ،ازردن

irksome : کسل کننده

irksomely : بطور خستگى اور

irksomeness : کسل سازى

irm : کامپيوتر : Information Resourese Managerمدير منابع اطلاعاتى

irm (innate releasing mechanism) : روانشناسى : مکانيسم راه اندازى فطرى

IRNA : ايرنا , خبرگزاري جمهوري اسلامي

iron : اتو , آهن , حديد , آهن پوش کردن , اتو زدن , اطو , اتو کردن

iron age : عصر آهن

iron alloy : علوم مهندسى : الياژ اهن

iron and steel working industry : علوم مهندسى : صنعت اهن و فولاد

iron and steel works : علوم مهندسى : ذوى اهن و فولاد

iron bands : آهن جامه

iron bark : يکجور اوکاليپتوس که پوست ان سفت است

iron barrel : معمارى : بشکه اهنى

iron boot : ورزش : کفش اهنى تمرينى براى تقويت عضله پا

iron bound : با اهن بسته ،دورتا دورخاره دار،ناهموار،سخت ،سفت

iron carbide : علوم مهندسى : کربور اهن

iron carbon alloy : علوم مهندسى : الياژ اهن و کربن

iron casting : علوم مهندسى : ريخته گرى اهن

iron collar : غل

iron core : علوم مهندسى : هسته اهن

iron curtain : پرده اهنين

iron filings : شيمى : براده اهن

iron fork : معمارى : قلاب

iron founder : اهن ريز،اهن ذوب کن ،اهن گداز

iron foundry : کارخانه ذوب آهن

iron gray : )iron grey(رنگ خاکسترى و سياه اهن ،رنگ سياه اهن

iron grey : )iron gray(رنگ خاکسترى و سياه اهن ،رنگ سياه اهن

iron horse : لوکوموتيو

iron ical : طعنه اميز،طعنه زن ،طعنه اى

iron industry : علوم مهندسى : صنعت اهن

iron loss : الکترونيک : اتلاف اهن

iron lung : ريه مصنوعى

iron mallet : معمارى : مشته

iron master : رئيس کارخانه اهن سازى يا اهن ريزى

iron mold : سياهى اهن ،لکه

iron mongery : اهن الات( فروشى)

iron mould : سياهى ،اهن ،سياه کردن ،لکه دار کردن

iron nerves : دل ،طاقت ،قوت قلب

iron oxide : علوم مهندسى : اکسيداهن

iron plate : معمارى : ورق اهنى

iron rations : جيره بسيارکم که سربازفقط هنگام ضرورت سخت ميتواند بان دست بزند

iron sheet : معمارى : اهن تنکه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پاورپوینت آموزش و پرورش تطبیقی
پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی 241 اسلاید
پاورپوینت شیوه های مطالعه
پاورپوینت فن آوری ارتباطات و اطلاعات و تحولات آموزشی
پاورپوینت مدیریت آموزش و پرورش كاشان
پاورپوینت مقدمات تكنولوژی آموزشی
پاورپوینت مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی
پاورپوینت مهارتهای آموزشی و پرورشی - روشها و فنون تدریس
پاورپوینت ابرها
پاورپوینت باران به همراه Word اسلاید
پاورپوینت پیش بینی عددی وضع هوا
پاورپوینت جغرافیای سرخس
پاورپوینت حوادث تاریخی
پاورپوینت زلزله
پاورپوینت کنکاشی در سایت های هواشناسی
کارآموزی آب و فاضلاب
خوداموز فرانسه
گزارش کارآموزی پتروشیمی
ساخت و هنجاریابی آزمون رضایتمندی زناشویی در دانشجویان