لغات مشابه
Iraq : عراق

Iraq National Conference : کنفرانس ملي عراق

Iraqi : عراقي , وابسته به عراق

Iraqi authorities : مسئولان عراقي

Iraqi National Guard : گارد ملي عراق

Iraqi opposition groups : گروه هاي مخالف عراقي

irascibility : زود خشمى ،تند خويى

irascible : تند مزاج , تند طبع , زود غضب

irascibly : از روى اتش مزاجى

irate : خشمگين ،خشمناک

ire : خشم ،غضب ،عصبانيت ،از جا در رفتگى

ireful : خشمناک

irefully : خشمگينانه ،ازروى تندى

Ireland : ايرلند

irenic : ارام ،ساکن ،مسالمت اميز،صلح جو

irenic(al) : اتشى اميز،صلح اميز،صلح جويانه ،ارام

ireversible : لغو نشدني

irid : (تش ).عنبيه چشم ،(گ.ش ).گياهى از جنس سوسن يا زنبق

iridaceous : (گ.ش ).از تيره سوسن يا زنبق ،زنبقى

iridectomy : بريدن يا در اوردن جزئى از عنبيه

irides florentina : بيخ بنفشه

iridescency : )iridescence(نمايش قوس قزحى ،نمايش رنگين کمان

iridescent : قوس قزحى ،رنگين کمانى

iridotomy : شکافتن عنبه ،برش عنبيه

iris : عنبيه

iris of the eye : عنبيه

Irish : ايرلندي

irish bull : بيان بظاهر موافق و در حقيقت مخالف

irish coffee : قهوه داغ شيرين با ويسکى ايرلندى و کرم

irish gaelic : زبان سلتى )celtic( ايرلندى

irish stew : طاس کباب

irish terrier : (ج.ش ).سگ کوچک ايرلندى از نژاد ترير

irish wolfhound : (ج.ش ).سگ شکارى بزرگ و قوى هيکل

irish woman : زن ايرلندى

irishism : عبارت يا اصطلاح يا رسوم مشخص ايرلندى

irishize : ايرلندى ماب کردن

irishman : مرد ايرلندى

iritic : دچار اماس عنبيه ،وابسته به اماس عنبيه

iritis : اماس عنبيه

irk : خسته شدن ،فرسوده شدن ،بى ميل بودن ،بيزار بودن ،بد دانستن ،رنجاندن ،ازردن

irksome : کسل کننده

irksomely : بطور خستگى اور

irksomeness : کسل سازى

irm : کامپيوتر : Information Resourese Managerمدير منابع اطلاعاتى

irm (innate releasing mechanism) : روانشناسى : مکانيسم راه اندازى فطرى

IRNA : ايرنا , خبرگزاري جمهوري اسلامي

iron : اتو , آهن , حديد , آهن پوش کردن , اتو زدن , اطو , اتو کردن

iron age : عصر آهن

iron alloy : علوم مهندسى : الياژ اهن

iron and steel working industry : علوم مهندسى : صنعت اهن و فولاد

iron and steel works : علوم مهندسى : ذوى اهن و فولاد

iron bands : آهن جامه

iron bark : يکجور اوکاليپتوس که پوست ان سفت است

iron barrel : معمارى : بشکه اهنى

iron boot : ورزش : کفش اهنى تمرينى براى تقويت عضله پا

iron bound : با اهن بسته ،دورتا دورخاره دار،ناهموار،سخت ،سفت

iron carbide : علوم مهندسى : کربور اهن

iron carbon alloy : علوم مهندسى : الياژ اهن و کربن

iron casting : علوم مهندسى : ريخته گرى اهن

iron collar : غل

iron core : علوم مهندسى : هسته اهن

iron curtain : پرده اهنين

iron filings : شيمى : براده اهن

iron fork : معمارى : قلاب

iron founder : اهن ريز،اهن ذوب کن ،اهن گداز

iron foundry : کارخانه ذوب آهن

iron gray : )iron grey(رنگ خاکسترى و سياه اهن ،رنگ سياه اهن

iron grey : )iron gray(رنگ خاکسترى و سياه اهن ،رنگ سياه اهن

iron horse : لوکوموتيو

iron ical : طعنه اميز،طعنه زن ،طعنه اى

iron industry : علوم مهندسى : صنعت اهن

iron loss : الکترونيک : اتلاف اهن

iron lung : ريه مصنوعى

iron mallet : معمارى : مشته

iron master : رئيس کارخانه اهن سازى يا اهن ريزى

iron mold : سياهى اهن ،لکه

iron mongery : اهن الات( فروشى)

iron mould : سياهى ،اهن ،سياه کردن ،لکه دار کردن

iron nerves : دل ،طاقت ،قوت قلب

iron oxide : علوم مهندسى : اکسيداهن

iron plate : معمارى : ورق اهنى

iron rations : جيره بسيارکم که سربازفقط هنگام ضرورت سخت ميتواند بان دست بزند

iron sheet : معمارى : اهن تنکه

iron smelting : علوم مهندسى : ذوب اهن

iron stone : سنگ اهن خام

iron will : اراده محکم

iron carbon diagram : علوم مهندسى : نمودار اهن - کربن

iron clothe : زره پوش

iron core choke : الکترونيک : پيچک با هسته اهنى

iron core transformer : الکترونيک : مبدل با هسته اهنى

iron monger : اهن الات فروش

ironbound : نجير شده

ironclad : آهن پوش

ironclad armature : الکترونيک : ارميچر جوشن دار

ironclad magnet : الکترونيک : اهنرباى جوشن دار

ironclad solenoid : الکترونيک : سولنئيد زره پوش

ironer : اتو کش

ironic : طعنهآميز , طعنهاي

ironical : طعنه اميز

ironically : بطعنه ،از روى طعنه

ironing : اطو کشى

ironist : طعنه زن

ironman : ورزش : مرد اهنين

ironmaster : اهن ساز

ironmonger : فروشنده آهن آلات

ironmongery : آهنفروشي

ironside : مرد دلاور،مرد نيرومند،نام سواره نظام

ironsmith : آهنگر , آهنکر

ironstone : سنگ آهن

ironware : فلز آلات , ظروف آهني , آهنآلات , ظروف سخت

ironwood : دمير آغاجي

ironwork : آهنکاري

ironworker : آهنساز

ironworks : آهنريزي

ironwort : علف قورباغه ،کپيکج ،موسک

irony : طعن

irony of fate : پيشامدى که بخودى بخودنا گوار نيست ولى نابهنگام است ،پيشامد،نابهنگام

irowork : اهن ساخته ،اهن الات ،کار اهن

irradiance : )irradiancy(درخشندگى ،تابش ،روشنى ،تابندگى ،لوستر

irradiant : نور افشان

irradiate : نور افکندن

irradiation : پرتو افکني

irradiative : روشنى دهنده ،روشن سازنده ،پرتو افکن

irradicable : غير قابل قلع و قمع ،ريشه کن نشدنى

irradicate : ريشه کن کردن ،از ريشه در اوردن

irrationable : نامعقول ،بى معنى ،عبث ،سکته دار،ريشه گنگ ،غير ناطق ،چرند،بى عقل ،مزخرف

irrational : غير عقلي , غير عقلاني , جذر اسم , غير منطقي , بي منطق

irrational number : عدد اصم

irrationalism : نامعقول بودن ،عقيده نامعقول يا چرند،فلسفه غير معقول

irrationality : روانشناسى : نامعقولى

irrationalize : نامعقول ساختن ،غير منطقى کردن

irrationally : بيخردانه ،نامعقولانه ،بطور غير منطقى

irreclaimable : درست نشدني

irreclaimably : بطور غير قابل برگشت ،چنانکه نتوان بازيافت يا برگرداند

irrecocilably : بطور اصلاح ناپذير،بطور وفق ناپذير،چنانکه نتوان انرا وفق داد

irreconcilability : وفق ناپذيرى ،اصلاح ناپذيرى ،سختى در عقيده

irreconcilable : اصلاح ناپذير , سازش ناپزير , جور نشدني , آشتي ناپذير

irrecoverable : لاوصول

irrecoverable error : کامپيوتر : خطاى غير قابل ترميم

irrecoverably : بطور وصول نشدنى ،بطور اصلاح ناپذير،چنانکه بهبودى نپذيرد

irrecusable : رد نکردنى ،غير قابل رد،دندان شکن

irredeemable paper money : پول کاغذى که دارنده ان نتواندهرگاه بخواهدانرا نقد سازد

irredeemably : بطور چاره ناپذير،جنانکه نتوان عوض داديا باز خريد

irredenta : جبران نشده

irredentist : طرفدار برگرداندن همه جاهايى که ايتاليايى حرف ميزنند به ايتاليا

irreducibility : تحويل ناپذيرى ،حالت چيز يکه به کمينه رسيده و از ان ديگرکمترنميشود

irreducible : ناکاستني , سادهنشدني

irreducible representation : شيمى : نمايش کاهش ناپذير

irreflection : بى فکرى ،بيخيالى

irreflexible : قير قابل انعکاس , عير قابل انعکاس

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

امنیت پایگاه داده (سرور)
مقاله امنیت در PHP
مقاله امنیت در لینوکس
مقاله امنیت بانک های اطلاعاتی
مقاله امنیت در NTFS
امنیت شبکه
امنیت لایه دسترسی شبكه
امنیت و TCP/IP Stack
امنیت و دستیابی به اطلاعات در یونیکس UNIX
امنیت و قابلیت اعتماد در سیستم های نظیر به نظیر
"کارآفرینی در مورد اندرو گرو ، بنیانگذار Intel"
انسان و كامپیوتر
انواع پروژه‌‌های ASP. NET
انواع حملات در شبکه های کامپیوتری
انواع سیستم های اطلاعاتی
انواع شبکه های Wireless
انواع كابل های شبكه
انواع نسل های کامپیوتر
اهداف وب با تجارت الكترونیكی