لغات مشابه
iron core transformer : الکترونيک : مبدل با هسته اهنى

iron monger : اهن الات فروش

ironbound : نجير شده

ironclad : آهن پوش

ironclad armature : الکترونيک : ارميچر جوشن دار

ironclad magnet : الکترونيک : اهنرباى جوشن دار

ironclad solenoid : الکترونيک : سولنئيد زره پوش

ironer : اتو کش

ironic : طعنهآميز , طعنهاي

ironical : طعنه اميز

ironically : بطعنه ،از روى طعنه

ironing : اطو کشى

ironist : طعنه زن

ironman : ورزش : مرد اهنين

ironmaster : اهن ساز

ironmonger : فروشنده آهن آلات

ironmongery : آهنفروشي

ironside : مرد دلاور،مرد نيرومند،نام سواره نظام

ironsmith : آهنگر , آهنکر

ironstone : سنگ آهن

ironware : فلز آلات , ظروف آهني , آهنآلات , ظروف سخت

ironwood : دمير آغاجي

ironwork : آهنکاري

ironworker : آهنساز

ironworks : آهنريزي

ironwort : علف قورباغه ،کپيکج ،موسک

irony : طعن

irony of fate : پيشامدى که بخودى بخودنا گوار نيست ولى نابهنگام است ،پيشامد،نابهنگام

irowork : اهن ساخته ،اهن الات ،کار اهن

irradiance : )irradiancy(درخشندگى ،تابش ،روشنى ،تابندگى ،لوستر

irradiant : نور افشان

irradiate : نور افکندن

irradiation : پرتو افکني

irradiative : روشنى دهنده ،روشن سازنده ،پرتو افکن

irradicable : غير قابل قلع و قمع ،ريشه کن نشدنى

irradicate : ريشه کن کردن ،از ريشه در اوردن

irrationable : نامعقول ،بى معنى ،عبث ،سکته دار،ريشه گنگ ،غير ناطق ،چرند،بى عقل ،مزخرف

irrational : غير عقلي , غير عقلاني , جذر اسم , غير منطقي , بي منطق

irrational number : عدد اصم

irrationalism : نامعقول بودن ،عقيده نامعقول يا چرند،فلسفه غير معقول

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: