لغات مشابه
isovalent : شيمى : هم والانس

isovent : عمران : خطوط هم باد

isr : کامپيوتر : Information Storage and Retrievalذخيره و بازيابى اطلاعات

Israel : اسراييل

Israeli : اسراييلي

israelite : اسرائيلى ،عبرانى ،يهودى ،کليمى

israelitish : وابسته به( بنى ) اسرائيل ،اسرائيلى

issuable : قابل صدور , صادر کردني , انتشار دادني

issuance : صدور

issuance of decree : ابلاق حکم

issuant : صادر کننده , منتشر شونده , منتشر کننده

issue : شماره , نتيجه بحث , موضوع

issue a credit : بازرگانى : افتتاح اعتبار

issue a guarantee : بازرگانى : صدور ضمانتنامه

issue note : بازرگانى : برگه صدور

issue of fact : نکته موضوع بحث که در نتيجه انکار مطلبى پيدا ميشود

issue of law : نکتع موضوع بحث که در تطبيق قانون پيدا ميشود

issue pea : داغ نخود

issue price : بازرگانى : قيمت اعلام شده

issued decrees : احکام صادره

issueless : بى نتيجه ،بى اولاد

issuer : صادر کننده

issues : مطالب

issuing : بازرگانى : صدور

Istanbul : استانبول

isthmian : گردنهاي , تنگهاي

isthmic : گردنهاي , تنگهاي

it : آن , اين

it look like rain : گويا خيال باريدن دارد

it mokes it yet easier : انرا اسانترهم ميکند،انرابازاسانترميکند

it a day : روزى يک فنجان چاى خورى

it answers to its name : اسمى است بامسمى

it askes for attention : دقت مى خواهد،توجه لازم دارد

it bobes evil : نشانه بدى است

it boots not to complain : گله گذارى سودى ندارد

it borders on france : در سر حد مرز فرانسه واقع است

it burnsto a white ach : چون مى سوزدخاکسترسفيدباقى مى گذارد

it came to my knowledge : من ازان اگاهى يافتم ،مرامعلوم گرديد

it came to my mind : بخاطرم خطورکرد

it can be altered at pleasure : هر وقت بخواهيم ميتوانيم انرا اصلاح کنيم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: