لغات مشابه
it is 2 centimeters thick : دو سانتيمترکلفتى انست

it is 2 meters : محيط ان دومتر است

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: