لغات مشابه
it is 2 meters : محيط ان دومتر است

it is 5 minutes past 3 : ساعت سه وپنج دقيقه است ،5دقيقه از 3گذشته است

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: