لغات مشابه
it is 5 minutes past 3 : ساعت سه وپنج دقيقه است ،5دقيقه از 3گذشته است

it is a good day : روزخوبى است

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: