لغات مشابه
it is a puzzle to me : براى من معما است

it is a question of money : موضوع پول است ،موضوع بسته به( خرج کردن ) پول است

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: